Предложение за резолюция - B8-0236/2014Предложение за резолюция
B8-0236/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно изменението на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и/или съобщението на Комисията (2014/C 153/07) от 21 май 2014 г.

11.11.2014

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

Алдо Патричело

B8‑0236/2014

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно изменението на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и/или съобщението на Комисията (2014/C 153/07) от 21 май 2014 г.

Европейският парламент,

–       като взе предвид Европейската харта за околната среда и здравето от 8 декември 1989 г.,

–       като взе предвид решение 98/181/ЕО, ЕОВС, Евратом от 23 септември 1997 г.,

–       като взе предвид решение 1999/819/Eвратом от 16 ноември 1999 г.,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че сферата на флуоросъдържащите газове се урежда от Регламент (ЕС) № 517/2014 от 16 април 2014 г.;

Б.     като има предвид, че по силата на член 16, параграф 2, трета алинея от цитирания Регламент 517/2014 Комисията се намеси със Съобщение 2014/C 153/07 от 21 май 2014 г. с цел да изясни времевата рамка за подаването на декларациите, посочени в член 16, параграфи 1 и 2 от същия регламент;

В.     като има предвид, че множество предприятия със седалища, разпръснати в целия ЕС, сигнализират, че в много случаи техните доставчици на флуоровъглеводороди не са получили разпределението на квоти в рамките на Европейския съюз, тъй като времето, с което са разполагали, за да изпълнят административните задължения, предвидени от същия регламент, се е оказало крайно ограничено и следователно ги е поставило в неблагоприятно положение;

Г.     като има предвид във връзка с това, че крайният срок за записване в регистъра за производителите/вносителите на флуоровъглеводороди беше 1 юли 2014 г.;

Д.     като има предвид, че според съобщението на Комисията, квотите няма да бъдат разпределени на производителите на предварително заредено оборудване, освен ако не извършват дейност като производители или вносители на флуоровъглеводородни вещества в големи количества, но единствено за производителите/вносителите на флуоросъдържащи газове и че последните ще могат да преотстъпват разрешението за използване на квоти;

1.      призовава Комисията, посредством изменение на съобщението до производителите и вносителите на флуоровъглеводороди и до новите предприятия, които възнамеряват да пуснат на пазара на Европейския съюз флуоровъглеводороди в насипно състояние през 2015 г. (2014/C 153/07), публикувано на 21 май 2014 г., да предостави квоти за използването на флуоросъдържащи газове и на производителите на оборудване (например, като това е индикативен, а не изчерпателен списък, търговски хладилни системи, климатични системи, топлинни помпи, и т.н.) или да удължи срока за записване, посочен в съобщението и цитиран по-горе, с цел да позволи на доставчиците на флуоровъглеводороди, които все още не са се записали, да сторят това.