Πρόταση ψηφίσματος - B8-0236/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0236/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τα φθοριούχα αέρια ή/και την ανακοίνωση της Επιτροπής (2014/C 153/07) της 21ης Μαΐου 2014

11.11.2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

Aldo Patriciello

B8‑0236/2014

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τα φθοριούχα αέρια ή/και την ανακοίνωση της Επιτροπής (2014/C 153/07) της 21ης Μαΐου 2014,

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Περιβάλλοντος της 8ης Δεκεμβρίου 1989,

–       έχοντας υπόψη το διάταγμα 98/ΕΚ/ΕΚΑΧ/Ευρατόμ της 23ης Σεπτεμβρίου 1997·

–       έχοντας υπόψη την απόφαση 1999/819/Ευρατόμ της 16ης Νοεμβρίου 1999·

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα των θειούχων αερίων διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 της 16ης Απριλίου 2014·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, με την ειδοποίηση 2014/C 153/07 της 21ης Μαΐου 2014, στο πλαίσιο του άρθρου 16 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του προαναφερθέντος κανονισμού 517/2014, παρενέβη με σκοπό να αποσαφηνίσει το χρονοδιάγραμμα για τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες επιχειρήσεις με τις έδρες τους σε διάφορες πόλεις ανά την ΕΕ έχουν επισημάνει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι προμηθευτές υδροφθορανθράκων τους δεν έλαβαν ποσόστωση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο χρόνος που τους διατέθηκε για να ανταποκριθούν στον διοικητικό φόρτο που προβλέπει ο αναφερθείς κανονισμός αποδείχθηκε υπερβολικά περιορισμένος και κατά συνέπεια ισοδύναμος με επιβάρυνση·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η προθεσμία εγγραφής στο μητρώο για τους παραγωγούς/εισαγωγείς υδροφθορανθράκων ήταν η 1η Ιουλίου 2014·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ειδοποίηση της Επιτροπής, οι ποσοστώσεις δεν διατίθενται σε παραγωγούς εξοπλισμού που έχει πληρωθεί εκ των προτέρων, εκτός αν αυτοί δραστηριοποιούνται ως παραγωγοί ή εισαγωγείς φθοριούχων ουσιών σε μεγάλες ποσότητες, αλλά αποκλειστικά σε παραγωγούς/εισαγωγείς φθοριούχων αερίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί θα μπορούν να εκχωρούν την άδεια χρήσης ποσοστώσεων·

1.      καλεί την Επιτροπή, κατά την τροποποίηση της ειδοποίησης με τίτλο «ανακοίνωση στους παραγωγούς και εισαγωγείς υδροφθορανθράκων και στις νέες επιχειρήσεις που προτίθενται να διαθέσουν χύδην υδροφθοράνθρακες στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2015» (2014/C 153/07), η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 2014, να εκχωρήσει ποσοστώσεις για τη χρήση φθοριούχων αερίων και στους παραγωγούς εξοπλισμού (όπως, ενδεικτικά, συστήματα εμπορικής ψύξης, συστήματα κλιματισμού, αντλίες θερμότητας κ.λπ.) ή να παρατείνει την προθεσμία εγγραφής που προβλέπεται στην προαναφερθείσα ειδοποίηση, προκειμένου να μπορέσουν να εγγραφούν οι προμηθευτές υδροφθορανθράκων που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί.