Päätöslauselmaesitys - B8-0236/2014Päätöslauselmaesitys
B8-0236/2014

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS fluoratuista kasvihuonekaasuista 16. huhtikuuta 2014 annetun asetuksen (EU) N:o 517/2014 ja/tai komission 21. toukokuuta 2014 antaman ilmoituksen (2014/C 153/07) muuttamisesta

  11.11.2014

  työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

  Aldo Patriciello

  B8‑0236/2014

  Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys fluoratuista kasvihuonekaasuista 16. huhtikuuta 2014 annetun asetuksen (EU) N:o 517/2014 ja/tai komission 21. toukokuuta 2014 antaman ilmoituksen (2014/C 153/07) muuttamisesta

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon 8. joulukuuta 1989 hyväksytyn Euroopan ympäristö- ja terveysperuskirjan,

  –       ottaa huomioon 23. syyskuuta 1997 tehdyn päätöksen 98/EY/EHTY/Euratom,

  –       ottaa huomioon 16. marraskuuta 1999 tehdyn päätöksen 1999/819/Euratom,

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

  A.     ottaa huomioon, että fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä säännellään 16. huhtikuuta 2014 annetulla asetuksella (EU) N:o 517/2014;

  B.     ottaa huomioon, että komissio antoi asetuksen (EU) N:o 517/2014 16 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti 21. toukokuuta 2014 ilmoituksen 2014/C 153/07 kyseisen asetuksen 16 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten toimittamisen määräajoista;

  C.     ottaa huomioon, että useat eri puolilla EU:ta toimivat yritykset ovat ilmoittaneet, että monissa tapauksissa niiden fluorihiilivetyjen toimittajille ei ole myönnetty kiintiöitä EU:ssa, koska asiaan liittyvien hallinnollisten velvollisuuksien hoitamiseksi kyseisessä asetuksessa säädetty määräaika on ollut liian lyhyt ja mahdoton noudattaa;

  D.     ottaa huomioon, että fluorihiilivetyjen tuottajien/tuojien rekisteriin rekisteröitymisen määräaika oli 1. heinäkuuta 2014;

  E.     ottaa huomioon, että komission ilmoituksen mukaan kiintiöitä ei myönnetä valmiiksi ladattujen tuotteiden tuottajille, elleivät ne tuota tai tuo huomattavan suuria määriä fluorattuja aineita, vaan ainoastaan fluorattujen kasvihuonekaasujen tuottajille/tuojille, jotka voivat luovuttaa kiintiöiden käyttölupansa muille tuottajille/tuojille;

  1.      kehottaa komissiota muuttamaan 21. huhtikuuta 2014 antamaansa ilmoitusta fluorihiilivetyjen tuottajille ja tuojille sekä uusille yrityksille, jotka aikovat saattaa markkinoille fluorihiilivetyjä irtotavarana Euroopan unionissa vuonna 2015 (2014/C 153/07) ja myöntämään fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttökiintiöitä myös laitteiden (esimerkiksi kaupallisten jäähdytysjärjestelmien, ilmastointijärjestelmien, lämpöpumppujen jne.) tuottajille pidentämällä kyseisessä ilmoituksessa vahvistettua rekisteröitymisen määräaikaa, jotta vielä rekisteröitymättömät fluorihiilivetyjen toimittajat voivat rekisteröityä.