Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0236/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0236/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl 2014 m. balandžio 16 d. Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (arba) 2014 m. gegužės 21 d. Komisijos pranešimo (2014/C 153/07) dalinio keitimo

11.11.2014

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

Aldo Patriciello

B8-0236/2014

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2014 m. balandžio 16 d. Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (arba) 2014 m. gegužės 21 d. Komisijos pranešimo (2014/C 153/07) dalinio keitimo

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 1989 m. gruodžio 8 d. Europos chartiją dėl aplinkos apsaugos,

–       atsižvelgdamas į 1997 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. 98/CE/CECA/Euratomas,

–       atsižvelgdamas į 1999 m. lapkričio 16 d. sprendimą 1999/819/Euratomas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų klausimai reglamentuojami pagal 2014 m. balandžio 16 d. Reglamentą (ES) Nr. 517/2014;

B.     kadangi Komisija, remdamasi Reglamento 2014/517 16 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa, 2014 m. gegužės 21 d. pranešime 2014/C 153/07 patikslino ataskaitų, nurodytų minėtojo reglamento 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse, pateikimo terminus;

C.     kadangi daugelis įvairiose ES valstybėse įsteigtų įmonių pranešė, jog daugeliu atvejų jų hidrofluorangliavandenilių tiekėjai nėra gavę leidimų Europos Sąjungos viduje, nes laikotarpis, per kurį jie turi įvykdyti administracinius reikalavimus, numatytus tame reglamente, yra itin trumpas, taigi jiems nepalankus;

D.     kadangi iš esmės hidrofluorangliavandenilių gamintojų ir (arba) importuotojų įtraukimo į registrą terminas buvo 2014 m. liepos 1 d.;

E.     kadangi, remiantis Komisijos pranešimu, kvotos nebus skiriamos iš anksto dujomis pripildytų įrenginių gamintojams, nebent jie gamina ar importuoja didelius kiekius fluorintų medžiagų; jos bus skiriamos tik fluorintų dujų gamintojams ir (arba) importuotojams, kurie galės perleisti leidimą naudoti jų kvotas;

1.      ragina Komisiją iš dalies pakeisti 2014 m. gegužės 21 d. paskelbtą „pranešimą hidrofluorangliavandenilių gamintojams ir importuotojams, taip pat naujoms įmonėms, ketinančioms 2015 m. Europos Sąjungos rinkai pateikti pilstomų hidrofluorangliavandenilių“ (2014/C 153/07) teikti kvotas naudoti fluorintas dujas ir įrangos gamintojams (įskaitant, pvz., komercines šaldymo sistemas, ventiliacijos sistemas, šilumos siurblius ir pan., bet tuo neapsiribojant) arba pratęsti įtraukimo į registrą terminą, nustatytą minėtame pranešime, kad dar neužsiregistravę hidrofluorangliavandenilių tiekėjai galėtų tai padaryti.