Rezolūcijas priekšlikums - B8-0236/2014Rezolūcijas priekšlikums
B8-0236/2014

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par 2014. gada 16. aprīļa Regulas (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un/vai Komisijas 2014. gada 21. maija Paziņojuma Nr. 2014/C 153/07 grozīšanu

  11.11.2014

  iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

  Aldo Patriciello

  B8‑0236/2014

  Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par 2014. gada 16. aprīļa Regulas (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un/vai Komisijas 2014. gada 21. maija Paziņojuma Nr. 2014/C 153/07 grozīšanu

  Eiropas Parlaments,

  –       ņemot vērā 1989. gada 8. decembra Eiropas Vides hartu,

  –       ņemot vērā 1997. gada 23. septembra Lēmumu 98/EK, EOTK, Euratom,

  –       ņemot vērā 1999. gada 16. novembra Lēmumu 1999/819/Euratom,

  –       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

  A.     tā kā fluorēto gāzu izmantošana ir noteikta 2014. gada 16. aprīļa Regulā (ES) Nr. 517/2014;

  B.     tā kā Komisija ar 2014. gada 21. maija Paziņojumu Nr. 2014/C 153/07 saskaņā ar minētās Regulas (ES) Nr. 517/2014 16. panta 2. punkta trešo daļu ir izziņojusi to paziņojumu termiņus, kas noteikti minētās regulas 16. panta 1. un 2. punktā;

  C.     tā kā daudzi ES uzņēmumi ir ziņojuši, ka daudzos gadījumos fluorogļūdeņražu piegādātāji nav saņēmuši kvotas izmantošanai Eiropas Savienībā, jo minētajā regulā paredzētais laiks administratīvo procedūru veikšanai ir pārāk īss un līdz ar to grūti izpildāms;

  D.     tā kā attiecīgi termiņš fluorogļūdeņražu ražotāju/importētāju iekļaušanai reģistrā bija 2014. gada 1. jūlijs;

  E.     tā kā saskaņā ar Komisijas paziņojumu kvotas nepiešķirs iepriekš uzpildītu iekārtu ražotājiem, ja vien tie nedarbojas kā fluorēto vielu ražotāji vai importētāji lielos daudzumos, bet vienīgi fluorēto vielu ražotājiem/importētājiem, kuri varēs nodot tālāk kvotu izmantošanas pilnvaras,

  1.      aicina Komisiju grozīt 2014. gada 21. maija Paziņojumu fluorogļūdeņražu ražotājiem un importētājiem, kā arī jauniem uzņēmumiem, kas 2015. gadā vēlas vairumā laist klajā fluorogļūdeņražus Eiropas Savienības tirgū (2014/C 153/07) un piešķirt fluorēto gāzu izmantošanas kvotas arī iekārtu (piemēram, bet ne tikai, komerciālo saldēšanas iekārtu, kondicionēšanas sistēmu, siltumsūkņu utml.) ražotājiem, proti, pagarināt iepriekš minētajā paziņojumā noteikto reģistrēšanās termiņu, lai būtu iespējams pieteikties vēl nereģistrētiem fluorogļūdeņražu piegādātājiem.