Projekt rezolucji - B8-0236/2014Projekt rezolucji
B8-0236/2014

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie gazów fluorowanych i/lub zmiany zawiadomienia Komisji (2014/C 153/07) z dnia 21 maja 2014 r.

11.11.2014

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu

Aldo Patriciello

B8-0236/2014

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie gazów fluorowanych i/lub zmiany zawiadomienia Komisji (2014/C 153/07) z dnia 21 maja 2014 r.

Parlament Europejski,

–       uwzględniając Europejską kartę środowiska i zdrowia z dnia 8 grudnia 1989 r.,

–       uwzględniając decyzję 98/WE/EWWiS/Euratom z dnia 23 września 1997 r.,

–       uwzględniając decyzję 1999/819/Euratom z dnia 16 listopada1999 r.,

–       uwzględniając art.133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że kwestia gazów fluorowanych jest regulowana rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.;

B.     mając na uwadze, że Komisja w zawiadomieniu 2014/C 153/07 z dnia 21 maja 2014 r. – w rozumieniu art. 16 ust. 2 akapit trzeci cytowanego rozporządzenia 517/2014 – wystąpiła, aby wyjaśnić terminy składania deklaracji, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia;

C.     mając na uwadze, że wiele przedsiębiorstw posiadających siedziby rozproszone w UE sygnalizowało, że ich dostawcy wodorofluorowęglowodorów nie otrzymali kontyngentu w obrębie Unii Europejskiej, ponieważ termin przyznany im na wypełnienie obowiązków administracyjnych nałożonych przez to samo rozporządzenie okazał się zbyt krótki, a w konsekwencji dający niekorzystne skutki;

D.     mając na uwadze, co do istoty, że terminem na wpisanie do rejestru dla producentów/importerów wodorofluorowęglowodorów był dzień 1 lipca 2014 r.

E.     mając na uwadze, że zgodnie z komunikatem Komisji kontyngentów nie przyznaje się producentom fabrycznie napełnionych urządzeń, chyba że działają oni jako producenci lub importerzy dużych ilości substancji fluorowanych, ale wyłącznie producentom/importerom gazów fluorowanych, którzy mogą następnie przenieść przyznany kontyngent na rzecz innego podmiotu;

1.      apeluje do Komisji, aby w drodze zmiany „Zawiadomienia dla producentów i importerów wodorofluorowęglowodorów oraz nowych przedsiębiorstw zamierzających wprowadzić wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2015 r.” (2014/C 153/07), opublikowanym dnia 21 maja 2014 r., przyznała kontyngenty na stosowanie gazów fluorowanych także producentom aparatury (przykładowo, ale nie wyłącznie, producentom handlowych systemów chłodzących, systemów klimatyzacyjnych, pomp ciepła itd.) lub przedłużyła termin rejestracji, o którym mowa w ww. zawiadomieniu, aby umożliwić rejestrację dostawcom wodorofluorowęglowodorów, którzy tego jeszcze nie uczynili.