Förslag till resolution - B8-0236/2014Förslag till resolution
B8-0236/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om ändring av förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och/eller kommissionens meddelande (2014/C 153/07) av den 21 maj 2014

11.11.2014

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen

Aldo Patriciello

B8‑0236/2014

Förslag till Europaparlamentets resolution om ändring av förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och/eller kommissionens meddelande (2014/C 153/07) av den 21 maj 2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europeiska stadgan om miljö och hälsa av den 8 december 1989,

–       med beaktande av beslut 98/181/EG, EKSG, Euratom av den 23 september 1997,

–       med beaktande av beslut 1999/819/Euratom av den 16 november 1999,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Frågan om fluorerande växthusgaser regleras i förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014.

B.     Kommissionen har i meddelande 2014/C 153/07 av den 21 maj 2014, i enlighet med artikel 16.2 tredje stycket i ovannämnda förordning (EU) nr 517/2014 fastställt tidsfristerna för att lämna in de deklarationer som anges i förordningens artikel 16.1 och 16.2.

C.     Många företag i EU har uppgett att deras leverantörer av fluorkolväten i många fall inte har tilldelats utsläppsrätter inom EU eftersom den tidsfrist som de fått för att uppfylla de administrativa kraven i förordningen varit för kort.

D.     Tidsfristen för registrering som producent/importör av fluorkolväten var den 1 juli 2014.

E.     Enligt kommissionens meddelande kommer utsläppsrätter inte att tilldelas producenter av utrustning som redan är påfylld, om de inte är producenter eller importörer av stora mängder fluorerande ämnen, utan bara till producenter/importörer av fluorerande gaser, vilka kan överlåta utsläppsrätterna till andra producenter och importörer.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom ändring av meddelandet till producenter och importörer av fluorkolväten och till nya företag som har för avsikt att släppa ut fluorkolväten i bulk på EU-marknaden under 2015 (2014/C 153/07), som offentliggjordes den 21 maj 2014, bevilja utsläppsrätter för användning av fluorerande gas också för producenter av utrustning (t.ex. men inte uteslutande, kommersiella kylsystem, luftkonditioneringssystem, värmepumpar etc.) eller att förlänga tidsfristen för den i meddelandet angivna registreringen så att leverantörer av fluorkolväten som ännu inte registrerat sig får möjlighet att göra det.