ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 122kWORD 52k
11.11.2014
PE537.141v01-00
 
B8-0237/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με μία ευρωπαϊκή ρύθμιση για τα τυχερά παιχνίδια


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μία ευρωπαϊκή ρύθμιση για τα τυχερά παιχνίδια  
B8-0237/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 51, 52 και 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–       έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που προσαρτάται στη ΣΛΕΕ,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιγνιομανία είναι διαταραχή συμπεριφοράς που εντάσσεται στη διαγνωστική κατηγορία των «διαταραχών του ελέγχου των παρορμήσεων» η οποία απαντάται στην κατηγορία των επονομαζόμενων «συμπεριφορικών εξαρτήσεων», σύμφωνα με την έκδοση του Μαΐου του εγχειριδίου DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Πνευματικών Διαταραχών)·

Β.     υπενθυμίζοντας το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση γνωρίζουν ολοένα αυξανόμενη επιτυχία: πράγματι, τα παιχνίδια πόκερ, καζίνο, τα αθλητικά στοιχήματα και τα λαχεία έχουν δημιουργήσει, για τους επιχειρηματίες στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, έσοδα ύψους 9,3 δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία, εντός του 2015, πρόκειται να ανέλθουν σε 13 δισεκατομμύρια ευρώ·

Δ.     εκτιμώντας ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα όσον αφορά τον κύκλο εργασιών από τα ευρωπαϊκά καζίνο, αλλά υπολογίζεται ότι τα έσοδα από αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρήματα που δαπανώνται στα τυχερά παιχνίδια δεν παράγουν πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή οικονομία, δεδομένου ότι τα χρήματα που χάνονται παραμένουν χαμένα, και τα χρήματα που κερδίζονται επανεπενδύονται στο κύκλωμα των τυχερών παιχνιδιών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εν γένει ευρείας διάδοσης αρνητικές οικονομίες σε επίπεδο οικογένειας·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα τυχερά παιχνίδια είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο και λεπτομερές και, κατά συνέπεια, ευρέως αναποτελεσματικό έναντι του σκοπού της ρύθμισης του επιδιωκόμενου φαινομένου·

1.      καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μία νέα πρόταση κανονισμού για τη ρύθμιση του φαινομένου εν γένει των τυχερών παιχνιδιών, για την αποκατάσταση της σημερινής κατάστασης του κατακερματισμού και της νομοθετικής ανεπάρκειας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου