ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 112kWORD 49k
11.11.2014
PE537.142v01-00
 
B8-0238/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τον καρκίνο στο κεφάλι και στον αυχένα


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον καρκίνο στο κεφάλι και στον αυχένα  
B8-0238/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος στο κεφάλι και στον αυχένα είναι ο έκτος σε συχνότητα καρκίνος σε παγκόσμιο επίπεδο·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο 150.000 άτομα στην Ευρώπη διαγιγνώσκονται με καρκίνο στο κεφάλι και στον αυχένα, από τα οποία 70.000 πεθαίνουν·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 60% των περιπτώσεων η διάγνωση της ασθένειας γίνεται σε προχωρημένο στάδιο και ότι περίπου οι μισοί ασθενείς πεθαίνουν εντός της πενταετίας·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασθενείς των οποίων η διάγνωση και η θεραπεία γίνεται στα πρώτα στάδια της ασθένειας έχουν 80 έως 90% πιθανότητα επιβίωσης·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτοκτονίας μεταξύ των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο στο κεφάλι και στον αυχένα είναι διπλάσιο σε σχέση με τους καρκινοπαθείς στο σύνολό τους·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια διεπιστημονική θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου στο κεφάλι και στον αυχένα, με τη συμμετοχή ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων (π.χ. χειρουργών, ογκολόγων, ακτινολόγων), καθώς και ειδικευμένων νοσοκόμων και φορέων κοινωνικής βοήθειας, μειώνει τον χρόνο διάγνωσης και θεραπείας·

1.      καλεί την Επιτροπή να νομοθετήσει προκειμένου οι ευρωπαίοι πολίτες να είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τα συμπτώματα του καρκίνου στο κεφάλι και στον αυχένα και να μπορούν, ως εκ τούτου, να αναγνωρίζουν την ασθένεια στα πρώτα στάδια·

2.      καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τη διάδοση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και να διαμορφώσει ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσει σε όλους τους πολίτες ισότιμη πρόσβαση στις καλύτερες θεραπείες που είναι διαθέσιμες·

3.      καλεί την Επιτροπή να προωθήσει προγράμματα αποκατάστασης για την υποστήριξη των ασθενών κατά τη διάρκεια της θεραπείας και στο μετέπειτα στάδιο της ανάρρωσης·

4.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου