ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 116kWORD 50k
13.11.2014
PE537.143v01-00
 
B8-0239/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την απαγόρευση της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων σχιστολιθικού αερίου με τη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης


Dominique Bilde, Sophie Montel, Mireille D'Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απαγόρευση της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων σχιστολιθικού αερίου με τη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης  
B8‑0239/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την αντιμετώπιση των ενεργειακών προκλήσεων, ορισμένα κράτη μέλη, για παράδειγμα η Πολωνία, έχουν χορηγήσει άδειες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων σχιστολιθικού αερίου·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα μέθοδος εξόρυξης (υδραυλική ρωγμάτωση) συνίσταται στην πραγματοποίηση κατακόρυφων γεωτρήσεων και την οριζόντια διοχέτευση νερού, άμμου και χημικών προϊόντων με υψηλή πίεση·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της συγκεκριμένης μεθόδου στο περιβάλλον και την υγεία είναι ανησυχητικές, δεδομένων ιδιαίτερα των επιβλαβών συνεπειών που έχουν παρατηρηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες·

1.      ζητεί την εφαρμογή, στο πλαίσιο της αρχής της πρόληψης, ενός ευρωπαϊκού δικαιοστασίου όσον αφορά την εκμετάλλευση σχιστολιθικού αερίου με υδραυλική ρωγμάτωση·

2.      καλεί όλα τα κράτη μέλη να αναστείλουν τις άδειες εκμετάλλευσης και να αναθέσουν τη διεξαγωγή σοβαρών μελετών σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία·

3.      καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν έρευνες για την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου χωρίς επιβλαβείς συνέπειες για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον·

4.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συνοδευόμενο από τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου