ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 119kWORD 50k
12.11.2014
PE537.144v01-00
 
B8-0240/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois, Mara Bizzotto, Olaf Stuger, Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά  
B8‑0240/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά σχετικά με τη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (ΣΟΕΣ) χαρακτηρίζονται από έλλειψη διαφάνειας·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΟΕΣ εγείρει πολλές ανησυχίες·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός διαιτησίας για την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών θίγει την κυριαρχία των κρατών μελών·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το κεφάλαιο που αφιερώνεται σε "εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη" αναφέρει έναν περιορισμό της αρχής της προφύλαξης·

1.      θεωρεί απαράδεκτη την έλλειψη διαφάνειας στο πλαίσιο των εν λόγω διαπραγματεύσεων·

2.      εκφράζει την απαίτηση να υποβληθεί η εν λόγω συμφωνία στα κοινοβούλια·

3.      απαιτεί την αναθεώρηση των κεφαλαίων 10 και 33 σχετικά με την προστασία των επενδυτών και την κατάργηση οιουδήποτε μηχανισμού διαιτησίας μεταξύ κρατών και επενδυτών·

4.      εκφράζει την απαίτηση να μην μπορούν να τεθούν υπό αμφισβήτηση, εξ αιτίας των διατάξεων της εν λόγω συμφωνίας, το εύρος και η επίκληση της αρχής της προφύλαξης, που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

5.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συνοδευόμενο από τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου