ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 123kWORD 54k
14.07.2014
PE537.145v01-00
 
B8-0241/2014

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно забраната за носене на ислямската бурка на обществени места


Доминик Билд, Софи Монтел, Марин Льо Пен, Мари-Кристин Арнотю, Мари-Кристин Бутоне, Мирей Д'Орнано, Милене Трошчински, Мара Бицото

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно забраната за носене на ислямската бурка на обществени места   
B8‑0241/2014

Европейският парламент,

 

–   като взе предвид Европейската харта на основните права и по-специално глава ІІІ, член 23 относно равнопоставеността между мъжете и жените,

 

–  като взе предвид решение 43835/11 "S.A.S. c/France" на ЕКПЧ от 1-ви юли 2014 г., взето при разширен състав,

 

–   като взе предвид член 133 от своя правилник,

 

A. като има предвид, че въпросът за носенето на ислямската бурка от жените на Запад предизвиква спорове;

 

Б. като има предвид, че ислямът е религия с четиринадесетвековна история, а никабът съществува едва от 70 години, както и че употребата на бурката не се налага от Корана;

 

B. като има предвид, че Франция и Белгия забраняват носенето на бурка на публични места, както и че ЕКПЧ, в горепосоченото си решение от 1-ви юли 2014 г. обяви за легитимен законовия текст, забраняващ носенето на бурка във Франция;

 

Г. като има предвид, че забраната за носене на ислямската бурка гарантира обществената сигурност, като позволява да бъде проверявана самоличността на дадено лице на обществени места;

 

Д. като има предвид, че тази забрана гарантира равнопоставеността между мъжете и жените, като се противопоставя на едно патриархално виждане за обществото;

 

1. изисква забрана за носенето на ислямската бурка на обществени места посредством уеднаквяване на европейските разпоредби;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, заедно с имената на подписалите я лица, на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност