Návrh usnesení - B8-0241/2014Návrh usnesení
B8-0241/2014

  NÁVRH USNESENÍ o zákazu nošení islámského závoje zahalujícího obličej na veřejných místech

  14.11.2014

  předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

  Dominique Bilde, Sophie Montel, Marine Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto

  B8‑0241/2014

  Návrh usnesení Evropského parlamentu o zákazu nošení islámského závoje zahalujícího obličej na veřejných místech

  Evropský parlament,

  –      s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její hlavu III článek 23 o rovnosti žen a mužů,

   

  –       s ohledem na rozsudek Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva „S.A.S. v. Francie“ č. 43835/11 ze dne 1. července 2014,

  –       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že otázka nošení islámského závoje zahalujícího obličej u žen v západních zemích vyvolává kontroverzi;

   

  B. vzhledem k tomu, že islám je náboženství, které vzniklo před 14 staletími, že nikáb existuje pouze 70 let a že Korán používání závoje zahalujícího obličej nepřikazuje;

   

  C. vzhledem k tomu, že Francie a Belgie zakazují nošení závoje zahalujícího obličej na veřejných místech a že Evropský soud pro lidská práva ve výše uvedeném rozsudku ze dne 1. července 2014 označil znění zákona zakazujícího nošení závoje zahalujícího obličej ve Francii za legitimní;

   

  D. vzhledem k tomu, že zákaz nošení islámského závoje zahalujícího obličej zaručuje veřejnou bezpečnost, neboť umožňuje ověřit totožnost osoby na veřejných místech;

   

  E. vzhledem k tomu, že tento zákaz zajišťuje rovnost žen a mužů, neboť se staví proti patriarchálnímu pojetí společnosti;

  1. požaduje, aby bylo nošení islámského závoje zahalujícího obličej na veřejných místech zakázáno pomocí sjednocení evropských právních předpisů;

  2. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal společně se jmény signatářů Komisi, Radě a členským státům.