ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 125kWORD 51k
14.11.2014
PE537.145v01-00
 
B8-0241/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την απαγόρευση της ισλαμικής καλύπτρας σε δημόσιους χώρους


Dominique Bilde, Sophie Montel, Marine Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απαγόρευση της ισλαμικής καλύπτρας σε δημόσιους χώρους  
B8‑0241/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδιαίτερα το κεφάλαιο ΙΙΙ, άρθρο 23 για την ισότητα ανδρών και γυναικών,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση "S.A.S. c/France" της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΠΔΑ) της 1ης Ιουλίου 2014 που συνήλθε σε ολομέλεια,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της ισλαμικής καλύπτρας εκ μέρους των γυναικών στη Δύση αποτελεί αντικείμενο αντιγνωμίας·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισλάμ είναι θρησκεία 14 αιώνων, ότι η niqab είναι μόλις 70 ετών και ότι η χρήση της καλύπτρας που καλύπτει όλο το πρόσωπο δεν προβλέπεται στο Κοράνι·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία και το Βέλγιο απαγορεύουν την καλύπτρα σε δημόσιους χώρους και ότι η ΕΣΠΔΑ στην προαναφερθείσα απόφαση της 1ης Ιουλίου 2014, έκρινε νόμιμο το κείμενο του νόμου που απαγορεύει τη χρήση της καλύπτρας αυτής στη Γαλλία·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση της χρήσης της καλύπτρας διασφαλίζει τη δημόσια ασφάλεια επιτρέποντας την εξακρίβωση της ταυτότητας ενός προσώπου σε δημόσιους χώρους·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση αυτή εξασφαλίζει την ισότητα ανδρών και γυναικών αντιμαχόμενη μια πατριαρχική θεώρηση της κοινωνίας·

1.      απαιτεί την απαγόρευση της ισλαμικής καλύπτρας στους δημόσιους χώρους με την ενοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

2.      αναθέτει στο Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συνοδευόμενο από τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου