RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 110kWORD 49k
14.11.2014
PE537.145v01-00
 
B8-0241/2014

vastavalt kodukorra artiklile 133


islami naise täielikult katva räti kandmise keelustamise kohta avalikes kohtades


Dominique Bilde, Sophie Montel, Marine Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek islami naise täielikult katva räti kandmise keelustamise kohta avalikes kohtades  
B8-0241/2014

Euroopa Parlament,

 

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige selle III jaotise artiklit 23 naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Inimõiguste Kohtu Suurkoja 1. juuli 2014. aasta otsust kohtuasjas 43835/11: S.A.S. vs. Prantsusmaa,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A. arvestades, et läänemaailmas on islami täielikult katva räti kandmine naiste poolt vastuoluline teema;

 

B. arvestades, et islam on 14. sajandi vanune religioon, kuid niqābi (näokatet) kantakse ainult viimased 70 aastat ja täielikult katva räti kandmine ei ole koraanis ette kirjutatud;

 

C. arvestades, et Prantsusmaa ja Belgia on keelanud islami naise täielikult katva räti kandmise avalikes kohtades ja et Euroopa Inimõiguste Kohus pidas oma eelnimetatud 1. juuli 2014. aasta otsuses legitiimseks seadust, millega keelatakse islami naise täielikult katva räti kandmine Prantsusmaal;

 

D. arvestades, et islami naise täielikult katva räti kandmise keelustamisega tagatakse avalik julgeolek, sest see võimaldab kontrollida isikute isikusamasust avalikes kohtades;

 

E. arvestades, et islami naise täielikult katva räti kandmise keelustamisega tagatakse naiste ja meeste võrdõiguslikkus ning avaldatakse vastuseisu patriarhaalsele ühiskonnamudelile;

 

1. nõuab, et ELi õigusaktide ühtlustamisega keelustataks islami naise täielikult katva räti kandmine avalikes kohtades;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos allakirjutanute nimedega komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika