PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 108kWORD 48k
14.11.2014
PE537.145v01-00
 
B8-0241/2014

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


islamilaisen täyshunnun käyttöä koskevasta kiellosta


Dominique Bilde, Sophie Montel, Marine Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys islamilaisen täyshunnun käyttöä koskevasta kiellosta  
B8-0241/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen III luvun 23 artiklan miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta,

 

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston 1. heinäkuuta 2014 asiassa 43835/11 S.A.S. v. Ranska antaman tuomion,

 

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

 

A. ottaa huomioon, että kysymys islamilaisen täyshunnun käytöstä länsimaissa herättää ristiriitoja;

 

B. ottaa huomioon, että islaminuskoa on harjoitettu 14 vuosisataa, että niqab-huntua on käytetty vasta 70 vuotta ja että Koraanissa ei vaadita täyshunnun käyttöä;

 

C. ottaa huomioon, että Ranska ja Belgia ovat kieltäneet täyshunnun käytön julkisilla paikoilla ja että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi edellä mainitussa 1. heinäkuuta 2014 antamassaan tuomiossa, että täyshunnun käytön kieltävä Ranskan laki on laillinen;

 

D. katsoo, että kieltämällä islamilaisen täyshunnun käyttö varmistetaan yleinen turvallisuus, koska henkilöt on tällöin mahdollista tunnistaa julkisilla paikoilla;

 

E. katsoo, että kiellolla edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa, koska se auttaa torjumaan patriarkaalista yhteiskuntakäsitystä;

 

1. vaatii kieltämään islamilaisen täyshunnun käytön julkisilla paikoilla yhtenäistämällä eurooppalaisia säännöksiä;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö