Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0241/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0241/2014

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl draudimo viešose vietose nešioti musulmonišką visą kūną dengiantį apdarą

  14.7.2014

  pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

  Dominique Bilde, Sophie Montel, Marine Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto

  B8-0241/2014

  Europos Parlamento rezoliucija dėl draudimo viešose vietose nešioti musulmonišką visą kūną dengiantį apdarą

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir ypač į jos III antraštinės dalies 23 straipsnį dėl moterų ir vyrų lygybės,

  –  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 1 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą Nr. 43835/11 S.A.S prieš Prancūziją,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

  A. kadangi musulmoniško visą kūną dengiančio apdaro nešiojimo klausimas Vakaruose vertinamas prieštaringai;

  B. kadangi Islamas yra 14 amžių senumo religija, o nikabui tik 70 metų ir kadangi Korane nereikalaujama dėvėti visą kūną dengiantį apdarą;

  C. kadangi Prancūzija ir Belgija draudžia viešose vietose nešioti visą kūną dengiantį apdarą ir kadangi Europos Žmogaus Teisių Teismas savo pirmiau minėtame 2014 m. liepos 1 d. sprendime įstatymo, kuriuo Prancūzijoje draudžiama nešioti visą kūną dengiantį apdarą, tekstą įvertino kaip teisėtą;

  D. kadangi draudimas nešioti musulmonišką visą kūną dengiantį apdarą užtikrina visuomenės saugumą ir sudaro sąlygas nustatyti asmens tapatybę viešose vietose;

  E. kadangi šis draudimas užtikrina lyčių lygybę ir prieštarauja patriarchalinei visuomenės vizijai;

  1. reikalauja uždrausti viešose vietose nešioti musulmonišką visą kūną dengiantį apdarą suvienodinant visoje ES taikomą reglamentavimą;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.