PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 123kWORD 51k
14.7.2014
PE537.145v01-00
 
B8-0241/2014

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl draudimo viešose vietose nešioti musulmonišką visą kūną dengiantį apdarą


Dominique Bilde, Sophie Montel, Marine Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto

Europos Parlamento rezoliucija dėl draudimo viešose vietose nešioti musulmonišką visą kūną dengiantį apdarą  
B8-0241/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir ypač į jos III antraštinės dalies 23 straipsnį dėl moterų ir vyrų lygybės,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 1 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą Nr. 43835/11 S.A.S prieš Prancūziją,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A. kadangi musulmoniško visą kūną dengiančio apdaro nešiojimo klausimas Vakaruose vertinamas prieštaringai;

B. kadangi Islamas yra 14 amžių senumo religija, o nikabui tik 70 metų ir kadangi Korane nereikalaujama dėvėti visą kūną dengiantį apdarą;

C. kadangi Prancūzija ir Belgija draudžia viešose vietose nešioti visą kūną dengiantį apdarą ir kadangi Europos Žmogaus Teisių Teismas savo pirmiau minėtame 2014 m. liepos 1 d. sprendime įstatymo, kuriuo Prancūzijoje draudžiama nešioti visą kūną dengiantį apdarą, tekstą įvertino kaip teisėtą;

D. kadangi draudimas nešioti musulmonišką visą kūną dengiantį apdarą užtikrina visuomenės saugumą ir sudaro sąlygas nustatyti asmens tapatybę viešose vietose;

E. kadangi šis draudimas užtikrina lyčių lygybę ir prieštarauja patriarchalinei visuomenės vizijai;

1. reikalauja uždrausti viešose vietose nešioti musulmonišką visą kūną dengiantį apdarą suvienodinant visoje ES taikomą reglamentavimą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

Teisinė informacija - Privatumo politika