REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 133kWORD 52k
14.11.2014
PE537.145v01-00
 
B8-0241/2014

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par aizliegumu sabiedriskās vietās nēsāt musulmaņu burku


Dominique Bilde, Sophie Montel, Marine Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizliegumu sabiedriskās vietās nēsāt musulmaņu burku  
B8‑0241/2014

Eiropas Parlaments,

 

–    ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās III nodaļas 23. pantu, kurš attiecas uz vīriešu un sieviešu līdztiesību,

–    ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) virspalātas 2014. gada 1. jūlija spriedumu lietā Nr. 43835/11 SAS pret Franciju,

–    ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā nav vienprātības jautājumā par to, vai rietumvalstīs sievietēm būtu jāļauj nēsāt musulmaņu burku;

B.  tā kā islāms ir 14 gadsimtus sena reliģija, nikābu musulmaņu sievietes sāka nēsāt tikai pirms 70 gadiem un Korānā nav noteikts, ka burka ir obligāta;

C.  tā kā Francijā un Beļģijā ir aizliegts sabiedriskās vietās nēsāt burku un ar iepriekšminēto ECT 2014. gada 1. jūlija spriedumu tiesību aktos noteiktais aizliegums Francijā nēsāt burku ir atzīts par leģitīmu;

D.  tā kā aizliegums nēsāt musulmaņu burku garantē sabiedrisko drošību, jo ļauj pārbaudīt personas identitāti sabiedriskās vietās;

E.  tā kā šis aizliegums, pretēji patriarhālam sabiedrības redzējumam, garantē vīriešu un sieviešu līdztiesību,

1.   prasa pieņemt vienotu ES tiesību aktu, ar ko tiek aizliegts sabiedriskās vietās nēsāt musulmaņu burku;

2.   uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstīm.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika