Ontwerpresolutie - B8-0241/2014Ontwerpresolutie
B8-0241/2014

  ONTWERPRESOLUTIE over een verbod op het dragen van de islamitische nikab in de openbare ruimte

  14.7.2014

  ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

  Dominique Bilde, Sophie Montel, Marine Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto

  B8-0241/2014

  Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een verbod op het dragen van de islamitische nikab in de openbare ruimte

  Het Europees Parlement,

  –       gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en met name titel III, artikel 23 over de gelijkheid van vrouwen en mannen,

   

  –       gezien arrest 43835/11 van 1 juli 2014, S.A.S. vs. Frankrijk, van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (in grote kamer),

   

  –       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

  A.     overwegende dat het dragen van de islamitische nikab door vrouwen in het Westen controversieel is;

   

  B.     overwegende dat de Islam als religie 14 eeuwen oud is, terwijl de nikab slechts sinds 70 jaar wordt gedragen en dat het gebruik van de islamitische nikab niet door de Koran wordt voorgeschreven;

   

  C.     overwegende dat in Frankrijk en België het dragen van de nikab in de openbare ruimte verboden is en overwegende dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zijn arrest van 1 juli 2014 de tekst van het verbod op het dragen van de nikab in Frankrijk legitiem heeft geacht;

   

  D.     overwegende dat het verbod op het dragen van de nikab een garantie vormt voor de openbare veiligheid omdat de identiteitscontrole van een persoon in de openbare ruimte hierdoor wordt mogelijk gemaakt;

   

  E.     overwegende dat dit verbod zorgt voor de gelijkheid van vrouwen en mannen omdat het zich afzet tegen een patriarchale maatschappijvisie;

  1.      eist dat het verbod op het dragen van de islamitische nikab in de openbare ruimte wordt genormaliseerd door middel van Europese wetgeving;

  2.      verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring met de namen van de ondertekenaars te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.