NÁVRH UZNESENIA
PDF 119kWORD 53k
14.11.2014
PE537.145v01-00
 
B8-0241/2014

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zákaze nosenia moslimského závoja zahaľujúceho celú tvár na verejnosti


Dominique Bilde, Sophie Montel, Marine Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zákaze nosenia moslimského závoja zahaľujúceho celú tvár na verejnosti  
B8-0241/2014

Európsky parlament,

 

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä kapitolu III článok 23 o rovnosti mužov a žien,

 

–  so zreteľom na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva zasadajúceho vo veľkej komore z 1. júla 2014 č. 43835/11 vo veci S.A.S. v. Francúzsko,

 

–   so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

 

A. keďže otázka nosenia moslimského závoja zahaľujúceho celú tvár v prípade žien na Západe vyvoláva polemiku;

 

B. keďže Islam je náboženstvo, ktoré existuje už 14 storočí, pričom nikáb sa používa iba 70 rokov a Korán nepredpisuje nosenie závoja zahaľujúceho celú tvár;

 

C. keďže Francúzsko a Belgicko zakazujú nosenie závoja zahaľujúceho celú tvár na verejnosti a keďže Európsky súd pre ľudské práva vo svojom vyššie uvedenom rozsudku z 1. júla 2014 rozhodol o zákonnosti znenia zákona, ktorým sa zakazuje nosenie závoja zahaľujúceho celú tvár vo Francúzsku;

 

D. keďže zákaz nosenia islamského závoja zahaľujúceho celú tvár zaručuje bezpečnosť verejnosti, pretože umožňuje overiť totožnosť osoby na verejných miestach;

 

E. keďže tento zákaz zabezpečuje rovnosť medzi mužmi a ženami tým, že sa stavia proti patriarchálnemu videniu spoločnosti;

 

1. žiada, aby sa zjednotením európskych predpisov zakázalo nosenie moslimského závoja zahaľujúceho celú tvár na verejnosti;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s menami podpísaných poslancov Komisii, Rade a členským štátom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia