FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 113kWORD 52k
14.11.2014
PE537.145v01-00
 
B8-0241/2014

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om förbudet mot att bära islamisk heltäckande slöja på allmän plats


Dominique Bilde, Sophie Montel, Marine Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om förbudet mot att bära islamisk heltäckande slöja på allmän plats   
B8‑0241/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt avdelning III artikel 23 om jämställdhet mellan kvinnor och män,

–   med beaktande av dom 43835/11 av den 1 juli 2014 från Europadomstolens stora kammare i målet S.A.S. mot Frankrike,

–    med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Frågan om huruvida kvinnor i västvärlden ska få bära islamisk heltäckande slöja är kontroversiell.

B.  Islam är en religion som har funnits i 14 århundraden, men niqab har bara använts i 70 år, och det finns inget påbud i Koranen om att kvinnor ska bära heltäckande slöja.

C. Frankrike och Belgien har infört förbud mot att bära heltäckande slöja på allmän plats. Europadomstolen har, i sin ovannämnda dom av den 1 juli 2014, bekräftat att den lagtext som förbjuder användning av heltäckande slöja i Frankrike är tillåten.

D. Förbudet mot att bära islamisk heltäckande slöja är en garanti för den allmänna säkerheten eftersom det gör det möjligt att identifiera personer på allmänna platser.

E.  Förbudet bidrar till jämställdheten mellan kvinnor och män eftersom det motverkar den patriarkala samhällsordningen.

1.  Europaparlamentet kräver att det ska införas enhetliga europeiska regler som gör det förbjudet att bära islamisk heltäckande slöja på allmän plats.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution tillsammans med namnen på undertecknarna till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy