ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 110kWORD 47k
17.11.2014
PE537.148v01-00
 
B8-0242/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αύξηση του ποσοστού ανεργίας των νέων στην Ιταλία


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αύξηση του ποσοστού ανεργίας των νέων στην Ιταλία  
B8-0242/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας, το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας από 15-24 ετών στην Ιταλία έφθασε το 44,2% (το υψηλότερο ποσοστό από το 1977), ενώ ο αριθμός των νέων ανέργων φθάνει τις 710 000·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει μέτρα υπέρ των νέων ιταλών ανέργων και προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας των νέων στη χώρα αυτή εξυγιαίνοντας την αγορά εργασίας της·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να διασφαλίζεται κάποιο μέλλον για τους νέους ιταλούς και ευρωπαίους, μέλλον που απειλείται σήμερα από την άνευ προηγουμένου κοινωνική και οικονομική κρίση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου