Predlog resolucije - B8-0246/2014Predlog resolucije
B8-0246/2014

PRIPOROČILO ZA SKLEP da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 8. oktobra 2014 o prehodnem sistemu obrokov za prispevke za kritje upravnih odhodkov enotnega odbora za reševanje v prehodnem obdobju

17.11.2014 - (2014/2882(DEA))

v skladu s členom 105(6) Poslovnika
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalka: Elisa Ferreira

Postopek : 2014/2882(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0246/2014
Predložena besedila :
B8-0246/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0246/2014

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 8. oktobra 2014 o prehodnem sistemu obrokov za prispevke za kritje upravnih odhodkov enotnega odbora za reševanje v prehodnem obdobju

(2014/2882(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije C(2014)7164 z dne 8. oktobra 2014,

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 23. oktobra 2014, v katerem le-ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bi nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 4. novembra 2014,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014[1] o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, zlasti točk (a), (b) in (c) člena 65(5),

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

A.  ker člen 42 Uredbe (EU) št. 806/2014 (uredba o enotnem mehanizmu za reševanje) predvideva ustanovitev enotnega odbora za reševanje (v nadaljevanju besedila: odbor) na dan 19. avgusta 2014 v obliki agencije Unije,

B.  ker člen 98 uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje zahteva, da mora biti ta odbor popolnoma delujoč s 1. januarjem 2015;

C.  ker naj bi odbor imel samostojni proračun, ki ni del proračuna Unije, in naj bi se financiral s prispevki iz bančnega sektorja, pri čemer naj bi zlasti prispevke za upravne odhodke odbora plačale kreditne institucije, nadrejena podjetja, investicijska podjetja in finančne institucije, zajete v uredbo o enotnem mehanizmu za reševanje;

D.  ker člen 65(5) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje Komisijo pooblašča za sprejemanje delegiranih aktov o prispevkih, da bi določila vrsto in izračun prispevkov, zlasti letnih prispevkov, potrebnih za kritje upravnih odhodkov odbora, preden bo postal popolnoma delujoč;

E.  ker je Komisija 8. oktobra 2014 v skladu z zgoraj omenjenimi pooblastili delegirala uredbo o prehodnem sistemu obrokov za prispevke za kritje upravnih odhodkov enotnega odbora za reševanje v prehodnem obdobju;

F.  ker ta delegirana uredba lahko začne veljati po koncu časa za pregled Parlamenta in Sveta le, če ji ne nasprotujeta niti Parlament niti Svet, ali, če sta tako Parlament kot Svet pred iztekom tega obdobja obvestila Komisijo, da uredbi ne nameravata nasprotovati; ker je bilo določeno, da bo obdobje za pregled v skladu s členom 93(6) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje trajalo tri mesece od datuma obvestila, tj. do 8. januarja 2015, in da se lahko podaljša za tri mesece;

G.  ker bo odbor, da bi lahko začel nemoteno delovati s 1. januarjem 2015, moral imeti čim prej, vsekakor pa pred 1. januarjem 2015, vzpostavljene rešitve za financiranje, da bo lahko pokril prve upravne odhodke (plače zaposlenih, infrastruktura, upravni in operativni odhodki) iz lastnih sredstev;

H.  ker bi zato zgoraj omenjena delegirana uredba morala začeti veljati leta 2014 pred iztekom časa za pregled iz uvodne izjave F;

1.  izjavlja, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.