Förfarande : 2014/2882(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0246/2014

Ingivna texter :

B8-0246/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.4

Antagna texter :

P8_TA(2014)0067

REKOMMENDATION TILL BESLUT
PDF 114kWORD 52k
17.11.2014
PE537.152v01-00
 
B8-0246/2014

i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen


om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 8 oktober 2014 om ett provisoriskt system för delbetalningar av bidrag för att täcka den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter under den provisoriska perioden (2014/2882(DEA))


Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Elisa Ferreira

Förslag till Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 8 oktober 2014 om ett provisoriskt system för delbetalningar av bidrag för att täcka den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter under den provisoriska perioden (2014/2882(DEA))  
B8‑0246/2014

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning C(2014)7164 av den 8 oktober 2014,

–       med beaktande av kommissionens skrivelse av den 23 oktober 2014, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–       med beaktande av skrivelsen av den 4 november 2014 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–       med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014(1) om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010, särskilt led a, b och c i artikel 65.5,

–       med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–       med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Enligt artikel 42 i förordning (EU) nr 806/2014 (förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen) ska det inrättas en gemensam resolutionsnämnd (nedan kallad nämnden) från och med den 19 augusti 2014 i form av en EU-byrå.

B.     Enligt artikel 98 i förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen ska nämnden vara fullt operativ senast den 1 januari 2015.

C.     Nämnden ska ha en egen budget som inte är en del av unionens budget och denna budget ska finansieras genom bidrag från banksektorn, särskilt bidrag för nämndens administrativa utgifter som ska betalas av de kreditinstitut, moderföretag, investeringsföretag och finansinstitut som omfattas av förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen.

D.     Enligt artikel 65.5 i förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter om bidrag för att fastställa vilken typ av bidrag som ska betalas och hur bidragsbeloppen ska beräknas och särskilt för att fastställa de årliga bidragsnivåer som krävs för att täcka nämndens administrativa utgifter fram till dess att den inleder sin verksamhet fullt ut.

E.     Den 8 oktober 2014 antog kommissionen i linje med den ovannämnda befogenheten kommissionens delegerade förordning om ett provisoriskt system för delbetalningar av bidrag för att täcka den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter under den provisoriska perioden.

F.     Denna delegerade förordning träder i kraft i slutet av parlamentets och rådets granskningsperiod endast om varken parlamentet eller rådet har gjort invändningar, eller om både parlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Granskningsperioden har i enlighet med artikel 93.6 i förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen fastställts till tre månader från den dag då akten delgavs, dvs. till och med den 8 januari 2015, och kan förlängas med ytterligare tre månader.

G.     För att nämnden ska kunna fungera utan problem senast den 1 januari 2015 måste finansieringsformerna vara ordnade så snart som möjligt och under alla förhållanden före den 1 januari 2015, så att de första administrativa utgifterna (personallöner, infrastruktur, administrativa utgifter och driftsutgifter) kan betalas med egna medel.

H.     Denna delegerade förordning ska därför träda i kraft 2014, innan den granskningsperiod som nämns i skäl F har löpt ut.

1.      Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 225, 30.7.2014, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy