Διαδικασία : 2014/2197(INS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0249/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0249/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 8.1
CRE 27/11/2014 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
PDF 143kWORD 197k
18.11.2014
PE538.972v01-00
 
B8-0249/2014

σύμφωνα με το άρθρο 119 του Κανονισμού


- (2014/0000(RSP))


Marco Zanni, Marco Valli, Steven Woolfe, Patrick O’Flynn, Peter Lundgren, Kristina Winberg, Diane James, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Nigel Farage, Roger Helmer, John Stuart Agnew, Tim Aker, Jonathan Arnott, Janice Atkinson, Amjad Bashir, Gerard Batten, Louise Bours, James Carver, David Coburn, Jane Collins, William (The Earl of) Dartmouth, Bill Etheridge, Raymond Finch, Nathan Gill, Mike Hookem, Paul Nuttall, Margot Parker, Julia Reid, Jill Seymour, Joëlle Bergeron, Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D’Ornano, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής που κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2014/0000(RSP))  
B8‑0249/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/86/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/96/EΕ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών,

 

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Απριλίου 2012, σχετικά με το αίτημα για συγκεκριμένες μεθόδους με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής(1),

 

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων(2),

 

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την έκκληση για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην ΕΕ(3) κατά τρόπο μετρήσιμο και δεσμευτικό,

 

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία των Υπουργών Οικονομικών των G20, στις 21 Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με νέα μέτρα για την καταπολέμηση της εταιρικής φοροαποφυγής,

 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 234 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ,

 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του Κανονισμού του,

 

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η διαφορά μεταξύ αποφυγής και διαφυγής είναι σαφής, δηλαδή ότι η αποφυγή είναι νόμιμη και η διαφυγή όχι, η Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ αγνοούν συστηματικά τη διαφορά αυτή και μεταχειρίζονται τις δύο έννοιες σαν να ήταν ταυτόσημες·

 

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθετικοί μηχανισμοί εταιρικής φοροαποφυγής που ισχύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ, και ιδίως εκείνος που εφαρμόζεται στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, έχουν γίνει αιτία απώλειας φορολογικών εσόδων ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ·

 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ιούνιο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά τις φερόμενες ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αθέμιτων φορολογικών συμφωνιών μεταξύ του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και των εταιρειών Όμιλος FIAT και Amazon·

 

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι επιθετικοί μηχανισμοί φοροαποφυγής και οι σχετικές συμφωνίες εγκρίθηκαν από τις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου στη διάρκεια μιας περιόδου κατά την οποία ο νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker ήταν Πρωθυπουργός του Μεγάλου Δουκάτου·

 

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του κ. Juncker, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου δεν επέδειξε διάθεση συνεργασίας στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με παράνομες φορολογικές συμφωνίες·

 

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω δηλώσεων του ίδιου του Προέδρου Juncker και άλλων Επιτρόπων στη διάρκεια των ακροάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποσχέθηκε πως θα καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες για την καταπολέμηση των αθέμιτων συμφωνιών φοροαποφυγής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

 

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη πως, παρότι οι συμφωνίες φοροαποφυγής μεταξύ εταιρειών και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου φαίνεται πως είναι νόμιμες, μπορεί να προκαλούν ερωτήματα στα εκατομμύρια πολιτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη χειρότερη οικονομική κρίση της σύγχρονης εποχής, όσον αφορά την αρετή και το ήθος αυτών που τις συνήψαν·

 

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθετικοί μηχανισμοί εταιρικής φοροαποφυγής έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της εξασφάλισης ενός δίκαιου μεριδίου συνεισφοράς από όλους τους τομείς της κοινωνίας, περιλαμβανομένων και των επιχειρήσεων·

 

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυριαρχία των κρατών σε θέματα φορολογίας αποτελεί ζωτικής σημασίας εργαλείο για τον ανταγωνισμό και την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ότι οι φορολογικές συμφωνίες του Λουξεμβούργου έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της εξασφάλισης ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών·

 

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πρόσωπο που ευθύνεται για τη διαμόρφωση, την εφαρμογή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση αυτών των επιθετικών πολιτικών φοροαποφυγής δεν διαθέτει την αξιοπιστία που απαιτείται ώστε να υπηρετήσει τους ευρωπαίους πολίτες ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

 

1.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι κράτη μέλη της ΕΕ απώλεσαν δισεκατομμύρια ευρώ σε φορολογικά έσοδα λόγων των επιθετικών μηχανισμών εταιρικής φοροαποφυγής στο Λουξεμβούργο, που θεσπίστηκαν στη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία ο νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker ήταν Πρωθυπουργός του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου·

 

2.  πιστεύει ότι το γεγονός πως ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Jean-Claude Juncker, ήταν πρωθυπουργός της χώρας κατά την περίοδο που συνήφθησαν οι συμφωνίες αυτές τον καθιστά άμεσα υπεύθυνο για τις εν λόγω πολιτικές φοροαποφυγής·

 

3.  θεωρεί απαράδεκτο να κατέχει τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για επιθετικές πολιτικές φοροαποφυγής·

 

4.  επιβεβαιώνει ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στον κ. Juncker ως Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον των πολιτών·

 

5.  καταθέτει πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής·

 

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα πρόταση μομφής και να κοινοποιήσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της εν λόγω πρότασης μομφής στον Πρόεδρο του Συμβουλίου και στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

 

 

(1)

ΕΕ C 258E, 7.9.2013, σ. 53.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0205.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0593.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου