Förfarande : 2014/2197(INS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0249/2014

Ingivna texter :

B8-0249/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 8.1
CRE 27/11/2014 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL MISSTROENDEFÖRKLARING MOT EUROPEISKA KOMMISSIONEN
PDF 125kWORD 52k
18.11.2014
PE538.972v01-00
 
B8-0249/2014

i enlighet med artikel 119 i arbetsordningen


- (2014/0000(RSP))


Marco Zanni, Marco Valli, Steven Woolfe, Patrick O’Flynn, Peter Lundgren, Kristina Winberg, Diane James, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Nigel Farage, Roger Helmer, John Stuart Agnew, Tim Aker, Jonathan Arnott, Janice Atkinson, Amjad Bashir, Gerard Batten, Louise Bours, James Carver, David Coburn, Jane Collins, William (The Earl of) Dartmouth, Bill Etheridge, Raymond Finch, Nathan Gill, Mike Hookem, Paul Nuttall, Margot Parker, Julia Reid, Jill Seymour, Joëlle Bergeron, Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D’Ornano, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean‑Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Europaparlamentets misstroendeförklaring mot kommissionen (2014/0000(RSP))  
B8‑0249/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets direktiv 2014/86/EU av den 8 juli 2014 om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater,

–  med beaktande av sin resolution av den 19 april 2012 om begäran om konkreta åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteflykt(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 21 maj 2013 om bekämpning av skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteparadis(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 december 2013 om uppmaningen till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU(3),

–  med beaktande av överenskommelsen mellan G20-gruppens finansministrar den 21 september 2013 om nya åtgärder för att bekämpa företagens skatteflykt,

–  med beaktande av artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 17.8 i fördraget om Europeiska unionen, artikel 234 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av artikel 119 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Skillnaden mellan skatteflykt och skatteundandragande är tydlig: skatteflykt är lagligt medan skatteundandragande är olagligt, men kommissionen och EU:s institutioner har ständigt ignorerat detta och behandlat de båda begreppen som synonyma.

B.  EU-medlemsstaternas upplägg för att ge företag möjlighet till aggressiv skatteflykt, i synnerhet det som har använts i Storhertigdömet Luxemburg, har medfört att EU:s medlemsstater har gått miste om miljarder euro i skatteintäkter.

C.  Sedan juni 2014 undersöker kommissionen förment olagligt statligt stöd i form av otillbörliga skatteavtal mellan Storhertigdömet Luxemburg och Fiat-koncernen respektive Amazon.

D.  Dessa upplägg och överenskommelser för att möjliggöra aggressiv skatteflykt godkändes av skattekontoret i Luxemburg under den tid då kommissionens nya ordförande, Jean-Claude Juncker, var premiärminister i Storhertigdömet.

E.  Storhertigdömet Luxemburg har under Jean-Claude Junckers ledning inte samarbetat med kommissionens undersökning av otillbörliga skatteöverenskommelser.

F.  I uttalanden från ordföranden Jean-Claude Juncker och andra kommissionsledamöter under utfrågningarna i Europaparlamentet lovade den nya kommissionen att vidta kraftfulla åtgärder i kampen mot otillbörliga överenskommelser om skatteflykt i EU.

G.  Överenskommelserna om skatteflykt mellan företag och Storhertigdömet Luxemburg är tydligen lagliga, men de kan ge upphov till moraliska och etiska frågor från de miljontals invånare som drabbats av den värsta ekonomiska krisen i modern tid.

H.  De upplägg som ger företag möjlighet till aggressiv skatteflykt går emot värderingarna om att alla delar av samhället, inklusive företagen, ska bidra rättvist till statens intäkter.

I.  Nationell skattesuveränitet är grundläggande för konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt, men Luxemburgs skatteuppgörelser går emot värderingarna om rättvis konkurrens mellan medlemsstaterna.

J.  Den person som är ansvarig för skapandet, genomförandet, ledningen och kontrollen av denna aggressiva skatteflyktspolitik saknar den trovärdighet som behövs för att tjäna Europas medborgare som ordförande för kommissionen.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt att EU:s medlemsstater har gått miste om miljarder euro i skatteintäkter till följd av de luxemburgska arrangemang för aggressiv skatteflykt som upprättades under den tid då den nya ordföranden för kommissionen, Jean‑Claude Juncker, var premiärminister i Storhertigdömet Luxemburg.

2.  Europaparlamentet anser att det faktum att kommissionens ordförande, Jean‑Claude Juncker, var premiärminister under hela den tid då dessa arrangemang infördes gör honom direkt ansvarig för skatteflyktspolitiken.

3.  Europaparlamentet anser att det är oacceptabelt att en person som har varit ansvarig för en aggressiv skatteflyktspolitik ska kunna vara ordförande för kommissionen.

4.  Europaparlamentet bekräftar att det saknar förtroende för Jean-Claude Juncker som ordförande för kommissionen och representant för EU gentemot dess medborgare.

5.  Europaparlamentet riktar en misstroendeförklaring mot kommissionen.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna misstroendeförklaring till rådets ordförande och kommissionens ordförande och underrätta dem om resultatet av omröstningen om denna i kammaren.

 

(1)

EUT C 258 E, 7.9.2013, s. 53.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2013)0205.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2013)0593.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy