ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 120kWORD 50k
18.11.2014
PE538.973v01-00
 
B8-0250/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την κατασπατάληση τροφίμων


Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατασπατάληση τροφίμων  
B8‑0250/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     έχοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του εξαμήνου της Ιταλικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δράση ενάντια στην κατασπατάληση τροφίμων "Stop food waste, feed the planet" θα πραγματοποιηθεί στις 24 του ερχόμενου Νοέμβριο·

 

Β.     έχοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο 89 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων (που αντιστοιχούν σε 179 κιλά κατ' άτομο) καταλήγουν στα σκουπίδια και ότι το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50% της ετήσιας ευρωπαϊκής παραγωγής·

Γ.     έχοντας υπόψη ότι, αν δεν αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις για την ανατροπή αυτής της κατάστασης, το 2020 η κατασπατάληση τροφίμων θα αυξηθεί κατά 40% και θα προσεγγίσει τα 126 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή·

Δ.     έχοντας υπόψη ότι η μείωση της κατασπατάλησης τροφίμων θα βοηθούσε στην καταπολέμηση της πείνας, στην ορθολογική χρήση των πόρων και στη μείωση των εκπομπών μεθανίου/CO2·

 

Ε.     έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 79 εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας και 16 εκατομμύρια εξαρτώνται από επισιτιστική βοήθεια·

1.      θεωρεί απαραίτητη την προώθηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε ένα πολιτικό πλαίσιο αναφοράς που θα στηρίζει τις προληπτικές δράσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με το πώς θα αποφεύγουν την κατασπατάληση τροφίμων.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου