Πρόταση ψηφίσματος - B8-0252/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0252/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020

19.11.2014 - (2014/2779(RSP))

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B8‑0035/2014 και B8‑0036/2014
σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Marita Ulvskog εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων


Διαδικασία : 2014/2779(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0252/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0252/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0252/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020

(2014/2779(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Απολογισμός της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2014)0130/2),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ης και 21ης Μαρτίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 για την στρατηγική Ευρώπη 2020[1],

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2013 με τίτλο «Μια Ενιαία Αγορά για την ανάπτυξη και την απασχόληση: ανάλυση της προόδου που έχει επιτευχθεί και των εναπομενόντων εμποδίων στα κράτη μέλη - Συμβολή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014» (COM(2013)0785),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού[2],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την απασχόληση των νέων[3],

–       έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή Απασχόλησης και τις κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής ΕΕ 2020 (O-000076 – B8-0035/2014 και O-00077/2014 – B8-0036/2014),

–       έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 τονίζει την αρχή ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη χωρίς να επιτευχθούν και οι πέντε πρωταρχικοί στόχοι·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ο κοινωνικός αντίκτυπος των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και η ανάγκη να διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο κοινωνικών επενδύσεων ως παράγοντας τόνωσης της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης, δεν έχει αναγνωριστεί επαρκώς σε άλλους τομείς της πολιτικής·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται εντελώς εκτός πορείας όσον αφορά την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από τότε που εκπονήθηκε η στρατηγική Ευρώπη 2020, το 2010, τα επίπεδα της ανεργίας έχουν συνεχίσει να αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη, ενώ το ποσοστό ανεργίας για την ΕΕ-28 έφτασε στο ανησυχητικό επίπεδο του 10.1 % το 2014, με 24,6 εκατ. ανέργους στην Ένωση και με τον αριθμό των εργαζομένων φτωχών να αυξάνεται επίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου το μέσο ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται στο 24 % και η μέση ανεργία των νέων στο 51 %[4];

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έχει αυξηθεί κατά 10 εκατομμύρια από το 2008, φτάνοντας σε περισσότερα από 122,6 εκατομμύρια, και επηρεάζοντας έναν στους τέσσερις πολίτες· ότι οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη αυξάνονται επίσης· ότι ο μέσος όρος του ποσοστού κινδύνου φτώχειας στην ΕΕ είναι 24,8%, και το ίδιο ποσοστό για τα παιδιά (ηλικίας έως 18 ετών) είναι 28%, και ότι αυτοί οι αριθμοί έχουν αυξηθεί, από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή η στρατηγική Ευρώπη 2020 το 2010·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα άτομα με αναπηρία το ποσοστό φτώχειας είναι 70% υψηλότερο από το μέσο όρο, εν μέρει λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στην απασχόληση·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται να αυξηθεί ο αριθμός των απασχολούμενων κατά 16 εκατομμύρια προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 75% για το ποσοστό απασχόλησης το 2020·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Επιτροπής, το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ αναμένεται να παρουσιάσει μόνο μια εντελώς αμελητέα μείωση και να κατέλθει στο 10,4% το 2015·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ είναι συνδεδεμένα με τη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης στους τομείς της βιομηχανίας και της μεταποίησης·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πολιτών στον τομέα της απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίσεις στα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ περιφερειών εντείνονται, με αποτέλεσμα να οδηγούν σε πόλωση μεταξύ κέντρου και περιφέρειας της ΕΕ και, κατά συνέπεια, να δημιουργούν κίνδυνο αυξημένων κοινωνικών ανισοτήτων μακροπρόθεσμα·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ αναφέρει ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει και να συνεχίσει τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης, έχουν περικόψει σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες τους, ακριβώς σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία, λόγω της αύξησης του αριθμού των ανέργων, αυξήθηκε η ζήτηση για κοινωνική προστασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κονδύλια των εθνικών προϋπολογισμών για την κοινωνική ασφάλιση συρρικνώνονται περαιτέρω λόγω της μείωσης των εισφορών μετά τις πολυάριθμες απολύσεις εργαζομένων ή τις περικοπές στους μισθούς, με αποτέλεσμα να απειλείται σοβαρά το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιοχές που πλήττονται από σοβαρά φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα συχνά έχουν χαμηλότερα επίπεδα απασχόλησης και μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση και η περίθαλψη·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι θέμα αυξανόμενης ανησυχίας αποτελεί το ότι τα επίπεδα ανεργίας των νέων ανήλθαν στο απειλητικό ποσοστό του 23,3% (μέσος όρος της ΕΕ το 2013), ενώ πάνω από το 40% των νέων είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου και σχεδόν το 25% εργάζονται με μερική απασχόληση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ανεργία όσο και η ανεργία των νέων συνδέονται επίσης με την απουσία αποτελεσματικών μέτρων για την τόνωση των δημόσιων επενδύσεων στον τομέα της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, που δημιουργούν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και την ενεργοποίηση των οικονομιών κλίμακας·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Φεβρουάριο του 2013 η Επιτροπή ενέκρινε την Δέσμη Μέτρων για τις Κοινωνικές Επενδύσεις·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, απευθύνθηκαν σε 13 κράτη μέλη συστάσεις ανά χώρα που αποβλέπουν στην προώθηση της απασχόλησης των γυναικών·

ΙΘ.   εκτιμώντας ότι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών σε ορισμένα κράτη μέλη οφείλεται κυρίως στην αύξηση της μερικής απασχόλησης· ότι όταν μετράται σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, μόνο το 53,5% του γυναικείου εργατικού δυναμικού απασχολείται στην ΕΕ· ότι το 2012 το ποσοστό μερικής απασχόλησης των γυναικών ανερχόταν σε 32,9% σε σύγκριση με το 8,4% για τους άνδρες·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστηρίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 μέσω δράσεων για την καταπολέμηση της ανεργίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επενδυτικό πακέτο 300 δισεκατομμυρίων ευρώ που υποσχέθηκε ο Jean-Claude Juncker πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· εκτιμώντας ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 27ης Ιουνίου 2014, τόνισε ότι το τρέχον επίπεδο ανεργίας στην ΕΕ είναι ανεπίτρεπτα υψηλό και, ως εκ τούτου, συμφώνησε σε ένα Στρατηγικό Θεματολόγιο που θα αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις θέσεις απασχόλησης, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα·

ΚΒ.  εκτιμώντας ότι, ενώ η ΕΕ βρίσκεται κοντά στον στόχο της μείωσης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου θα αυξήσει την απασχολησιμότητα των νέων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισοδηματικές ανισότητες έχουν αυξηθεί, με το ανώτατο 20% της κλίμακας να κερδίζει 5,1 φορές περισσότερο από το κατώτατο 20% το 2012, κάτι που αποτελεί μία ακόμα ένδειξη για τις αυξανόμενες κοινωνικές αποκλίσεις εντός και μεταξύ των κρατών μελών· εκτιμώντας ότι μια τέτοια αύξηση των ανισοτήτων δημιουργεί τον κίνδυνο της αποσταθεροποίησης των κοινωνιών στην Ευρώπη και, ως τέτοια, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη θέσπιση μέτρων που να προωθούν την ανάπτυξη στους τομείς της απασχόλησης και της πρόσβασης στη δημόσια γνώση, και μέσω της δημιουργίας ποιοτικής απασχόλησης·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και σε πολιτικές που απευθύνονται στις γυναίκες, προκειμένου να επιτευχθούν οι πρωταρχικοί στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που αφορούν την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας και να εξαλειφθούν οι εμμένουσες διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση και τη φτώχεια·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές προκλήσεις και η γήρανση του πληθυσμού, θα συνεχίσουν να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα των κρατών μελών για επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή τονίζει την παρουσία μακροοικονομικών ανισορροπιών και διαφορών μεταξύ των επιδόσεων της αγοράς εργασίας των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την ανεργία των νέων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της οικονομικής μεγέθυνσης δεν αρκεί, από μόνη της, για να εξασφαλίσει πιο αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, μείωση της φτώχειας ή μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά απαιτούνται κατάλληλες επιλογές πολιτικής για την επίτευξη αυτών των στόχων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ η κοινωνική, φορολογική και οικονομική πολιτική, καθώς και η πολιτική στον τομέα της απασχόλησης είναι αλληλένδετες, οι επιτροπές Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ), Απασχόλησης (ΕΑ), Οικονομικής Πολιτικής (ΕΟΠ) και η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ) εξακολουθούν να ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά σε σχετική απομόνωση, εμποδίζοντας έτσι την ολοκληρωμένη χάραξη πολιτικής·

1.      εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι επίκεντρο των σημερινών πολιτικών παραμένει αποκλειστικά η οικονομική μεγέθυνση, χωρίς να αναγνωρίζεται η ανάγκη για μια περιεκτική, και βιώσιμη προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα· υπογραμμίζει ότι τα οφέλη της ανάπτυξης θα πρέπει να διαδοθούν σε ολόκληρη την κοινωνία ώστε αυτή να γίνει βιώσιμη·

2.      εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι Ετήσιες Επισκοπήσεις για την Ανάπτυξη και οι συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) που έχουν εγκριθεί έως τώρα στο πλαίσιο των ετήσιων κύκλων των ευρωπαϊκών εξαμήνων δεν έχουν ευθυγραμμιστεί επαρκώς με τους στόχους για την απασχόληση, τη μείωση της φτώχειας και την εκπαίδευση, της στρατηγικής Ευρώπη 2020· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη η σημασία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ως βασικών μέσων για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και για τη μείωση της φτώχειας· ζητεί, συνεπώς, να γίνουν πιο αποφασιστικές προσπάθειες καθοδήγησης και συντονισμού των πολιτικών της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που επηρεάζουν την απόδοσή της, και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές της για την προώθηση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές συστάσεις ανά χώρα θα θέσουν ως προτεραιότητα την επίτευξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

3.      αναγνωρίζει τη σημασία των εν εξελίξει εργασιών «Πέρα από την ανάπτυξη», όπως εκφράζονται στα πεπραγμένα της ιταλικής Προεδρίας, και θεωρεί ότι αυτό θα συμβάλει στην αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020· υπενθυμίζει τη θέση που εξέφρασε στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με "το ΑΕΠ και πέρα από αυτό – μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο"[5]·

4.      ζητεί να συμπεριληφθεί μια υποχρεωτική αρχή στη στρατηγική Ευρώπη 2020, αυτή της συγκριτικής αξιολόγησης στην πολιτική των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας· αυτό σημαίνει την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής των μοντέλων βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων στην Ευρώπη, εστιάζοντας στη μείωση των ποσοστών ανεργίας, κυρίως μεταξύ των νέων· αυτό θα οδηγήσει σε μια συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη των σχετικών εθνικών παραδειγμάτων, με αποτέλεσμα συγκεκριμένες πολιτικές συνέπειες που θα αντληθούν από τα ευρήματα αυτά από όλα τα κράτη μέλη·

5.      ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μια πιο φιλόδοξη και συγκεκριμένη προσέγγιση όταν μετατρέπουν τους στόχους της ΕΕ σε δικούς τους στόχους σε εθνικό επίπεδο· ιδίως δε, ζητεί να αναλύονται οι στόχοι για την απασχόληση, τη μείωση της φτώχειας και την εκπαίδευση με βάση την ηλικία και το φύλο, προκειμένου να διευκολύνεται η συγκριτική αξιολόγηση·

6.      θεωρεί ότι η επίτευξη των στόχων επανεκβιομηχάνισης είναι υψίστης σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και ότι η εκ νέου δρομολόγηση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής θα μπορούσε να προωθήσει την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας·

7.      ζητεί την εισαγωγή ενός συστήματος διττής εκπαίδευσης, το οποίο θα λειτουργεί με ευέλικτη μορφή σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, και ζητεί τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής Υπηρεσίας Απασχόλησης με στενούς δεσμούς προς το ευρωπαϊκό δίκτυο· ζητεί, περαιτέρω, την εφαρμογή πραγματικών εννοιών διά βίου μάθησης και μετρήσεων στην αγορά εργασίας με στόχο να τονωθούν τα επίπεδα προσόντων των ηλικιωμένων εργαζομένων·

8.      υπενθυμίζει τη σημασία των κοινωνικών εταίρων για τις πολιτικές που αφορούν την αγορά εργασίας και υπογραμμίζει ότι η διαβούλευση με αυτούς θα πρέπει να συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας· καλεί συνεπώς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων για να εξασφαλίσουν την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

9.      ζητεί την υλοποίηση μιας πλατφόρμας των κοινωνικών εταίρων που θα συνδυάζει τα συμφέροντα των εργοδοτών και των εργαζομένων·

10.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε αύξηση του ποσοστού απασχόλησης θα είναι το αποτέλεσμα της προσθήκης ποιοτικών θέσεων εργασίας στην ευρωπαϊκή οικονομία·

11.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αυξήσεις στα ποσοστά απασχόλησης ήταν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα επισφαλών μορφών απασχόλησης, όπως οι συμβάσεις ακαθόριστου ωραρίου, η ψευδοαυταπασχόληση και η ακούσια μερική απασχόληση· εκφράζει την ανησυχία του ότι οι εν λόγω θέσεις εργασίας δεν παρέχουν στους εργαζομένους αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και επαρκή δικαιώματα εργασίας·

12.    υπογραμμίζει ότι η ποιότητα των θέσεων εργασίας είναι σημαντική προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των απασχολούμενων και να καταστεί δυνατό να εργάζονται περισσότερο, και επομένως είναι καίριος παράγοντας για να επιτευχθεί ο στόχος απασχόλησης της στρατηγικής Ευρώπη 2020· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίο οι δείκτες απασχόλησης να εστιάζονται όχι μόνο στον αριθμό των ατόμων που βρίσκουν απασχόληση, αλλά και στην ποιότητα της εργασίας, προκειμένου να παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των εθνικών αγορών εργασίας·

13.    θεωρεί ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν σε ετήσια βάση τις εθνικές τους εκθέσεις προόδου προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της Ευρώπης 2020 και με όλους τους πρωταρχικούς στόχους·

14.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρώτη χρήση του πίνακα επιδόσεων για βασικούς δείκτες απασχόλησης και κοινωνικούς δείκτες στον κύκλο του τρέχοντος έτους· ζητεί τη συμπερίληψη πρόσθετων δεικτών όπως τα επίπεδα παιδικής φτώχειας, η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και η αστεγία· ζητεί να εκπονηθεί επιπρόσθετη ανάλυση των χαρακτηριστικών των επί μέρους πληθυσμών των κρατών μελών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ώστε να γίνουν πιο συγκροτημένες οι προσπάθειες της πολιτικής· καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να χρησιμοποιούν τον πίνακα επιδόσεων ως μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης με στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών·

15.    ζητεί να υπάρξει, εντός της Στρατηγικής, επανισορρόπηση των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών προτεραιοτήτων με ισχυρές κοινωνικές προτεραιότητες, για να εξασφαλισθεί ότι οι κοινωνικές πολιτικές ισχυροποιούνται· τονίζει ότι η απασχόληση και οι κοινωνικές παράμετροι πρέπει να τεθούν σε ίση βάση με τις μακροοικονομικές παραμέτρους, κατά τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· ζητεί επιπλέον τη διοργάνωση κοινών συνεδριάσεων μεταξύ των συμβουλίων EPSCO και ECOFIN για να προκύψει μια συνεκτική θέση·

16.    θεωρεί ότι ο στόχος της δημιουργίας ποιοτικής απασχόλησης και ποιοτικών θέσεων εργασίας, καθώς και η αποδοτικότητα των πόρων, πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικός και ορατός στις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης 2020, ιδιαίτερα στις πρωτοβουλίες για την αποδοτική από πλευράς πόρων Ευρώπη, την Ένωση Καινοτομίας, το ψηφιακό θεματολόγιο, και τη βιομηχανική πολιτική, μεταξύ άλλων μέσω της ενσωμάτωσης ποσοτικοποιήσιμων δεικτών απασχόλησης στους σχετικούς πίνακες επιδόσεων·

17.    θεωρεί, επιπλέον, σημαντικό στις μελλοντικές χρήσεις οι βασικοί δείκτες απασχόλησης και οι κοινωνικοί δείκτες που περιλαμβάνονται στον πίνακα επιδόσεων να διαφοροποιούνται συστηματικά μεταξύ ανδρών και γυναικών·

18.    ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ολοκληρώσει επειγόντως τη μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), κυρίως με τον εκ των προτέρων συντονισμό σχεδίων που αφορούν μελλοντικές σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, την αξιολόγηση κοινωνικών επιπτώσεων και με συναφείς μηχανισμούς αλληλεγγύης· ζητεί ο συντονισμός αυτός να υποστηρίζεται από μια ολοκληρωμένη εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων στα φύλα·

19.    υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Eurofound, το κόστος των ατόμων ΕΕΑΚ (υπολογιζόμενο ως απώλεια εισοδήματος, απώλεια φορολογικών εσόδων και αυξημένες δαπάνες πρόνοιας) στην ΕΕ έχει αυξηθεί από 153 δισεκατομμύρια το 2011 σε 162 δισεκατομμύρια το 2012 και ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), απαιτούνται συνολικά 21 δισεκατομμύρια ευρώ ως ενίσχυση για να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας των νέων στην Ευρωζώνη· θεωρεί επομένως ότι απαιτείται αυξημένη χρηματοδότηση από την ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ποσοστό απασχόλησης της τάξης του 75%· τονίζει ότι η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση δεν αποτελεί νέο χρήμα και ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης της χρηματοδότησης στην αρχή, όταν η απορρόφηση πόρων γίνεται με αργό ρυθμό, και εξάντλησής της σε στιγμές γοργής απορρόφησης, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο και απρόβλεπτο το έργο των δικαιούχων του έργου επί τόπου· επιπλέον, θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να δοθούν από την Επιτροπή αναλυτικές και ακριβείς κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη και στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησής τους σχετικά με την επιλεξιμότητα των προγραμμάτων τους στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

 

20.    θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ιδίως μέσω της διασφάλισης ισχυρών δεσμών μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας·

21.    ζητεί από την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει αυστηρά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και άλλα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία με τις προτεραιότητες της πολιτικής για την στρατηγική Ευρώπη 2020, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος τους ως χρηματοδοτικών πυλώνων της στρατηγικής·

22.    τονίζει ότι η υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» πρέπει να παρακολουθείται στο πλαίσιο της διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να φέρουν ευθύνη για τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν βάσει της σύστασης για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·

23.    παροτρύνει τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτύχουν το επιδιωκόμενο ποσοστό απασχόλησης της τάξης του 75%, να βελτιώσουν τις ηγετικές, διαχειριστικές και επιχειρηματικές δεξιότητες των νέων για να είναι σε θέση οι καινούριες και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να επωφελούνται από νέες αγορές και να αξιοποιούν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους, ούτως ώστε οι νέοι να μπορούν να γίνονται εργοδότες και όχι μόνον εργαζόμενοι·

24.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση των προγραμμάτων της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων από ορισμένα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι το ποσό των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν αρκεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος για την ανεργία των νέων στην ΕΕ· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να λύσει το πρόβλημα σχετικά με τη χρηματοδότηση μετά την περίοδο 2014-2015·

25.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Jean-Claude Juncker σχετικά με ένα συνολικό πρόγραμμα επενδύσεων για την καταπολέμηση της ανεργίας· τονίζει την ανάγκη για αυξημένες επενδύσεις (σε υποδομές, έρευνα και ανάπτυξη, πράσινες θέσεις εργασίας, καινοτομία και ολοκλήρωση της εσωτερικής ψηφιακής αγοράς) που θα έχουν στόχο τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε συνάρτηση με τις επενδύσεις της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και θα εξετάζουν πέρα από τις εισροές αποκλειστικά, ώστε να λαμβάνουν επίσης υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα πολιτικής· τονίζει ότι, προκειμένου να υπάρξουν μακροπρόθεσμα οφέλη, τέτοιες επενδύσεις θα μπορούσαν να επικεντρωθούν σε υψηλής ποιότητας υποδομές τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, καθώς και στην εξάλειψη των εμποδίων για τη βελτίωση της ισότητας στην πρόσβαση· ενθαρρύνει τη σύνδεση των επενδύσεων αυτών με συγκεκριμένους στόχους για την απασχόληση και την αντιμετώπιση της φτώχειας, δεδομένου ότι οι επενδύσεις σε τομείς όπως οι δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας είναι επίσης σημαντικές για την επίτευξη των στόχων μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς·

26.    ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τις εξόχως απόκεντρες περιοχές τους, των οποίων τα φυσικά μειονεκτήματα, μεταξύ των οποίων η μεγάλη απόσταση, η γεωγραφική ασυνέχεια, οι ευάλωτες οικονομίες και οι φυσικοί περιορισμοί, επιτείνουν τις ανισότητες ως προς την πρόσβαση των πληθυσμών τους στις ευκαιρίες εργασίας, άσκησης ή κατάρτισης· τονίζει κατά συνέπεια ότι αυτές οι περιοχές απαιτούν ειδικούς ενισχυμένους μηχανισμούς για την υλοποίηση προγραμμάτων επενδύσεων ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και να αποδεσμευτεί το δυναμικό τους από πλευράς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης·

27.    ζητεί από τα κράτη μέλη να εστιάσουν σε τομείς με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, όπως ο πράσινος τομέας, ο τομέας της περίθαλψης και οι ΤΠΕ·

28.    συνιστά, στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος επενδύσεων για την καταπολέμηση του φαινομένου της ανεργίας, να δοθεί έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, η οποία αποτελεί σήμερα ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στην ΕΕ· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατεθούν νέοι πόροι για το πρόγραμμα «Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες», προκειμένου να στηριχθούν πιο αποτελεσματικά η επιχειρηματικότητα και η κινητικότητα των νέων, ως αποδοτικοί τρόποι αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

29.    ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν έναν πυλώνα για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, προκειμένου να εκτιμηθεί η πρόοδος σχετικά με τη μείωση του χάσματος απασχόλησης μεταξύ των φύλων και να προκύψουν μέτρα πολιτικής στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, τα οποία θα μετατραπούν σε συστάσεις ανά χώρα·

30.    επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την υλοποίηση, μέσω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, της δέσμης μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής: της ανακοίνωσης σχετικά με "τις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή"· της σύστασης "Επένδυση στα παιδιά – Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας"· των εγγράφων εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που αφορούν "στοιχεία σχετικά με τη δημογραφία και τις κοινωνικές τάσεις", "την ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων", "τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας", "τη μακροχρόνια περίθαλψη στις γηράσκουσες κοινωνίες", "την αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση", "την επένδυση στην υγεία" και "τις κοινωνικές επενδύσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου"·

31.    παρατηρεί ότι το χρονοδιάγραμμα και οι διαδικασίες του ευρωπαϊκού εξαμήνου έχουν εξελιχθεί με τρόπο που δεν αναγνωρίζει στο Κοινοβούλιο επίσημο ρόλο στην όλη διεργασία και, ως εκ τούτου, δεν παρέχει επαρκή χρόνο για διαβούλευση πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

32.    καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν την περιττή διοικητική επιβάρυνση και τη γραφειοκρατία για τους αυτοαπασχολούμενους, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, και να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις·

33.    τονίζει την ανάγκη να μετατοπιστεί η φορολογική επιβάρυνση από την εργασία σε άλλες μορφές βιώσιμης φορολόγησης, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

34.    ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν και να βελτιώσουν τους μηχανισμούς εργασιακής κινητικότητας, ειδικότερα την Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα (EURES) και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση και η απασχόληση των νέων·

35.    επισημαίνει ότι οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί και πιστεύει ότι, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή ισχυρότερα μέτρα για να γεφυρωθεί το υφιστάμενο κενό· ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να ξεκινήσει διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για την επισκόπηση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η νομιμοποίησή του, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης, δεδομένου ότι η διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου θα πρέπει να βοηθήσει στην υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

36.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν εξέτασε τον πρωταρχικό στόχο της μείωσης της φτώχειας στην προκαταρκτική του συζήτηση σχετικά με την αξιολόγηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στις 20 και 21 Μαρτίου 2014·

37.    καλεί την Επιτροπή να χαράξει μια στρατηγική προς υποστήριξη των κρατών μελών για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αστέγων μέσω ολοκληρωμένων πολιτικών και κατάλληλων κοινωνικών επενδύσεων·

38.    τονίζει ότι η ενίσχυση της ανισότητας, όπως βιώνεται στην ΕΕ και καταγράφεται από τη χώρα που υποβάλλει έκθεση στο Εξάμηνο, ενέχει σημαντικό κίνδυνο για τη δημοκρατία· επισημαίνει τις προειδοποιήσεις από το ΔΝΤ και τη ΔΟΕ σχετικά με το ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης των κοινωνιών ως αποτέλεσμα περαιτέρω ενίσχυσης των ανισοτήτων στην ΕΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πιο φιλόδοξους στόχους και πιο ακριβείς και αντικειμενικές μορφές μέτρησης με στόχο τον περιορισμό των ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τόσο εντός των κρατών μελών όσο και μεταξύ αυτών, ιδίως στο φως των αυξανόμενων κοινωνικών αποκλίσεων σε ορισμένα κράτη μέλη·

39.    ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν επείγοντα μέτρα προκειμένου να αντιστρέψουν την τάση αύξησης του ποσοστού του πληθυσμού που αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, για να επιτύχουν τον βασικό στόχο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που αφορά την έξοδο τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από αυτή την κατάσταση·

40.    ζητεί από τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε επαρκή κοινωνική ασφάλιση για τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας·

41.    ζητεί από την Επιτροπή να λάβει νέα συγκεκριμένα μέτρα στους τομείς της πολιτικής για την εκπαίδευση και την καινοτομία προκειμένου να ενισχυθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ της ανάπτυξης και της καταπολέμησης των ανισοτήτων·

42.    ζητεί να τεθεί κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 ένας επιμέρους στόχος για τη μείωση της παιδικής φτώχειας·

43.    ζητεί, επομένως, για τη μέτρηση των ποσοστών φτώχειας στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούνται αντικειμενικοί δείκτες της «φτώχειας», ούτως ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός εκείνων που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού·

44.    υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι ένας δείκτης της φτώχειας δεν παρέχει άμεση απόδειξη για τη βίωση του κοινωνικού αποκλεισμού και ζητεί, επομένως, τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίον υπολογίζεται ο κοινωνικός αποκλεισμός, ούτως ώστε να είναι καλύτερα κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους παρατηρείται και να εντοπίζονται οι ομάδες που επηρεάζονται περισσότερο·

45.    αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, και ότι η ΕΕ υποστηρίζει τις ενέργειές τους· θεωρεί ότι η διαδικασία παρέχει, μέσω αξιολόγησης από ομοτίμους και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, τη δυνατότητα στήριξης των κρατών μελών για υλοποίηση των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ενίσχυση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας και εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις· τονίζει, ωστόσο, τη σημασία της έγκαιρης δράσης των κρατών μελών, δεδομένου ότι η αδράνεια θα είχε σοβαρές επιπτώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ· ζητεί τη συμμετοχή εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και τοπικών και περιφερειακών αρχών, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, μέσω, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεων πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

46.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που εγκρίθηκε για την περίοδο 2014-2020, με κονδύλια προϋπολογισμού της τάξης των 960 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντιστοιχεί στην πρώτη στα χρονικά καθαρή μείωση του προϋπολογισμού της ΕΕ· θεωρεί ότι το ΠΔΠ δεν επαρκεί για να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων για την απασχόληση και των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· θεωρεί, επομένως, ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση του ΠΔΠ έχει κεφαλαιώδη σημασία για την αναδιαμόρφωση του στρατηγικού προσανατολισμού των δαπανών της ΕΕ με στόχο μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης·

47.    υπενθυμίζει τον ρόλο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), ιδίως δε του 20% που διατίθεται για τον κοινωνικό αποκλεισμό, και του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν αποδοτικά αυτό τον επενδυτικό πόρο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

48.    τονίζει την ανάγκη για ακριβέστερη παρακολούθηση των στόχων για την απασχόληση, τη μείωση της φτώχειας και την εκπαίδευση, και πιο έγκαιρη παραγωγή συγκρίσιμων στατιστικών· ζητεί, επομένως, αριθμητικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο για την ανεργία και για τους δείκτες σχετικά με τα άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως σε επίπεδο NUTS 3, προκειμένου να αξιολογείται η πραγματική κατάσταση στις εθνικές αγορές εργασίας·

49.    ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει έναν συγκεκριμένο στόχο για την απασχόληση των νέων και/ή συγκεκριμένη ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με την απασχόληση των νέων με την ευκαιρία της ενδιάμεσης αξιολόγησης της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

50.    ζητεί οι ουσιαστικές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών, όπως και με τους κοινωνικούς εταίρους, να γίνουν ένα σταθερό στοιχείο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 σε όλα τα στάδια της διαδικασίας· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία αυτή·

51.    τονίζει ότι η ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών όχι μόνον θα ενίσχυε τη δημοκρατική νομιμότητα της διαδικασίας και την πιθανότητα να γίνουν αποδεκτές οι μεταρρυθμίσεις από τους πολίτες και να πετύχει η υλοποίησή τους, αλλά θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει τη βάση τεκμηρίωσης για την αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων· πιστεύει ότι, για τον σκοπό αυτό, η ετήσια διάσκεψη για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

52.    ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη το αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης δημόσιας διαβούλευσης πριν από τη δημοσίευση συγκεκριμένων προτάσεων για την ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής· εμμένει επίσης στην άποψη ότι οι τελικές αποφάσεις πρέπει να υπόκεινται σε διαβούλευση με το Κοινοβούλιο πριν από την έγκρισή τους·

53.    ζητεί ισχυρή βούληση για την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή βιωσιμότητα, δεδομένου ότι οι στόχοι αυτοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

54.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στα εθνικά κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.