ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 124kWORD 53k
19.11.2014
PE538.977v01-00
 
B8-0254/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με μία ευρωπαϊκή ρύθμιση για τα τυχερά παιχνίδια με σκοπό την πρόληψη της παιγνιομανίας


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μία ευρωπαϊκή ρύθμιση για τα τυχερά παιχνίδια με σκοπό την πρόληψη της παιγνιομανίας  
B8‑0254/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–         έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10 Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια στην εσωτερική αγορά(1),

–         έχοντας υπόψη τα άρθρα 51, 52 και 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–         έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που προσαρτάται στη ΣΛΕΕ,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιγνιομανία είναι διαταραχή της συμπεριφοράς που εντάσσεται στη διαγνωστική κατηγορία των "διαταραχών του ελέγχου των παρορμήσεων" η οποία απαντάται στην κατηγορία των επονομαζόμενων "συμπεριφορικών εξαρτήσεων", σύμφωνα με την έκδοση του Μαΐου του εγχειριδίου DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Πνευματικών Διαταραχών)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση γνωρίζουν ολοένα αυξανόμενη επιτυχία: πράγματι, τα παιχνίδια πόκερ, καζίνο, τα αθλητικά στοιχήματα και τα λαχεία έχουν δημιουργήσει, για τους επιχειρηματίες στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, έσοδα ύψους 9,3 δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία, εντός του 2015, πρόκειται να ανέλθουν σε 13 δισεκατομμύρια ευρώ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα όσον αφορά τον κύκλο εργασιών από τα ευρωπαϊκά καζίνο, αλλά υπολογίζεται ότι τα έσοδα από αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρήματα που δαπανώνται στα τυχερά παιχνίδια δεν παράγουν πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή οικονομία, δεδομένου ότι τα χρήματα που χάνονται παραμένουν χαμένα, και τα χρήματα που κερδίζονται επανεπενδύονται στο κύκλωμα των τυχερών παιχνιδιών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εν γένει ευρείας διάδοσης αρνητικές οικονομίες σε επίπεδο οικογένειας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα τυχερά παιχνίδια είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο και λεπτομερές και, κατά συνέπεια, ευρέως αναποτελεσματικό έναντι του σκοπού της ρύθμισης του επιδιωκόμενου φαινομένου·

1.      καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μία νέα πρόταση κανονισμού για τη ρύθμιση του γενικότερου φαινομένου των τυχερών παιχνιδιών με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης κατακερματισμού και νομοθετικής ανεπάρκειας που επικρατεί σήμερα στον τομέα αυτόν.

(1)

              Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0348.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου