ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 110kWORD 49k
18.11.2014
PE538.978v01-00
 
B8-0255/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το εμπάργκο κατά της Ρωσίας και τις ζημίες για τον ευρωπαϊκό τομέα του βοείου κρέατος


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το εμπάργκο κατά της Ρωσίας και τις ζημίες για τον ευρωπαϊκό τομέα του βοείου κρέατος  
B8‑0255/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιταλικές και οι ευρωπαϊκές ενώσεις κτηνοτρόφων απέστειλαν στο ευρωπαϊκό εκτελεστικό όργανο μήνυμα δια του οποίου καταγγέλλουν τις καταστρεπτικές συνέπειες του εμπάργκο κατά της Ρωσίας στην αγορά του βοείου κρέατος·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση των τιμών του προϊόντος, που προκλήθηκε από την υπερπροσφορά, θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση χιλιάδων εκμεταλλεύσεων και απειλεί την οικονομία ολόκληρων περιοχών, όπου συχνά δεν υπάρχει εναλλακτική πηγή απασχόλησης·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι, όπως και οι παράγοντες άλλων τομέων που θίγονται από το εμπάργκο πληρώνουν το τίμημα των ευρωπαϊκών πολιτικών επιλογών·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες ανταποκρινόμενη στα αιτήματα για βοήθεια των ευρωπαίων κτηνοτρόφων και να στηρίξει τον τομέα αυτό που βρίσκεται σε κίνδυνο από το εμπάργκο·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει μέτρα προκειμένου να μπορέσουν οι εκμεταλλεύσεις αυτές να βρουν κάποια διέξοδο σε νέες αγορές.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου