ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 111kWORD 48k
18.11.2014
PE538.979v01-00
 
B8-0256/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το εμπορικό εμπάργκο που αποφάσισε η Ρωσία και τους κινδύνους όσον αφορά τη λειτουργικότητα του ταμείου κρίσεων


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το εμπορικό εμπάργκο που αποφάσισε η Ρωσία και τους κινδύνους όσον αφορά τη λειτουργικότητα του ταμείου κρίσεων  
B8‑0256/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το αποθεματικό ταμείο, το μέσο που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των συνεπειών του εμπορικού αποκλεισμού που αποφάσισε η Ρωσία, κινδυνεύει να μην είναι σε θέση να λειτουργεί αποτελεσματικά·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2015 καταδεικνύει ότι, από τα 433 εκατομμύρια ευρώ τα οποία συνιστούσαν την αρχική προικοδότηση του ταμείου και είχαν προκύψει μειώνοντας κατά 1,3 % τις άμεσες πληρωμές, παραμένουν σήμερα μόνο 88·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση της λειτουργικότητας του αποθεματικού ταμείου τα οποία να επαρκούν μεν για τη στήριξη των επιχειρήσεων στους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση που προκάλεσε το εμπορικό εμπάργκο, χωρίς όμως να θίγουν τη λειτουργία άλλων ταμείων, ή άλλων μέτρων προοριζόμενων να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου