Návrh usnesení - B8-0265/2014Návrh usnesení
B8-0265/2014

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ týkající se žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti Dohody mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících se Smlouvami

19.11.2014 - (2014/2966(RSP))

předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström za skupinu ALDE

Postup : 2014/2966(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0265/2014
Předložené texty :
B8-0265/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0000/2014

Usnesení Evropského parlamentu týkající se žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti Dohody mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících se Smlouvami

(2014/2966(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 218 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na odstavce 6 a 11 tohoto článku,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících jménem Unie[1],

–       s ohledem na Dohodu mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících,

–       s ohledem na sdělení Komise o globálním přístupu k přenosům údajů jmenné evidence cestujících (PNR) do třetích zemí (COM(2010)0492),

–       s ohledem na svá usnesení ze dne 5. května 2010 o zahájení jednání týkajících se dohod o využívání a předávání jmenné evidence cestujících se Spojenými státy, s Austrálií a Kanadou[2] a ze dne 11. listopadu 2010 o celosvětovém přístupu k předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) třetím zemím[3],

–       s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 19. října 2010 ke sdělení Komise o globálním přístupu k předávání údajů jmenné evidence cestujících třetím zemím[4],

–       s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 30. září 2013 k návrhům rozhodnutí Rady o uzavření a podpisu Dohody mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících jménem Unie[5],

–       s ohledem na stanovisko 7/2010 ze dne 12. listopadu 2010, které ke sdělení Komise o globálním přístupu k přenosům údajů jmenné evidence cestujících (PNR) do třetích zemí přijala pracovní skupina pro ochranu údajů zřízená podle článku 29,

–       s ohledem na článek 16 SFEU a články 7, 8 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 9. března 2010 ve věci C-518/07, Komise v. Spolková republika Německo,

–       s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 8. dubna 2014 ve spojených věcech C-293/12 a C-594/12, v němž byla směrnice o uchovávání údajů prohlášena za neplatnou,

–       s ohledem na čl. 108 odst. 6 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Evropská unie uzavřela v roce 2005 dohodu s Kanadou o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) na základě souboru závazků, které přijala Kanadská agentura pro hraniční služby (Canada Border Services Agency, CBSA) ve vztahu k uplatňování svého programu PNR; vzhledem k tomu, že se skončením platnosti příslušného rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2009 přestal existovat evropský právní základ pro předávání údajů PNR agentuře CBSA;

B.     vzhledem k tomu, že se agentura CBSA jednostranně rozhodla, že EU ujistí o tom, že její závazky budou i nadále platné a bude je dodržovat až do doby, než začne být uplatňována nová dohoda; vzhledem k tomu, že tato informace byla předána všem členským státům a jejím orgánům na ochranu osobních údajů;

C.     vzhledem k tomu, že od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, tedy od 1. prosince 2009, je k uzavření nových dohod týkajících se jmenné evidence cestujících vyžadován souhlas Evropského parlamentu předtím, než jsou předloženy Radě k přijetí;

D.     vzhledem k tomu, že dne 2. prosince 2010 přijala Rada společně se směrnicemi pro jednání také rozhodnutí, jímž Komisi zmocnila k zahájení vyjednávání dohody o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících s Kanadou jménem EU;

E.     vzhledem k tomu, že dne 18. července 2013 požádala Komise Radu, aby rozhodla o přijetí dohody;

F.     vzhledem k tomu, že dne 19. listopadu 2013 vydal evropský inspektor ochrany údajů stanovisko, v němž zpochybnil nezbytnost a proporcionalitu systémů PNR a hromadném předávání údajů PNR třetím zemím, jakož i volbu právního základu;

G.     vzhledem k tomu, že dne 5. prosince 2013 rozhodla Rada, že požádá Parlament o udělení souhlasu s uzavřením dohody;

H.     vzhledem k tomu, že dohoda byla podepsána dne 25. června 2014;

I.      vzhledem k tomu, že dne 8. července 2014 požádala Rada Parlament o udělení souhlasu s novou dohodou o PNR s Kanadou;

J.      vzhledem k tomu, že dne 8. dubna 2014 prohlásil Soudní dvůr ve spojených věcech C-293/12 a C-594/12 směrnici o uchovávání údajů za neplatnou;

K.     vzhledem k tomu, že účelem dohody je – jak je uvedeno v jejím článku 1 – stanovit podmínky, za kterých mohou být údaje jmenné evidence cestujících předávány a používány, a způsob, jak tyto údaje chránit;

1.      domnívá se, že panuje právní nejistota ohledně toho, zda je návrh dohody v souladu s ustanoveními Smluv (článek 16 SFEU) a Listiny základních práv Evropské unie (články 7 a 8 a čl. 52 odst. 1), pokud jde o právo jednotlivců na ochranu osobních údajů; zpochybňuje také volbu právního základu, tj. volbu čl. 82 odst. 1 písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) SFEU (justiční a policejní spolupráce) místo článku 16 SFEU (ochrana osobních údajů);

2.      rozhodl se požádat Soudní dvůr o posudek ohledně slučitelnosti dohody se Smlouvami;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi pro informaci a aby podnikl všechny kroky nezbytné k získání výše uvedeného posudku od Soudního dvora.