Resolutsiooni ettepanek - B8-0265/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0265/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU PROJEKT Euroopa Kohtu arvamuse taotlemise kohta küsimuses, kas Kanada ja Euroopa Liidu vaheline leping, mis käsitleb broneeringuinfo edastamist ja töötlemist, on kooskõlas aluslepingutega

19.11.2014 - (2014/2966(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 6

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel

Menetlus : 2014/2966(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0265/2014
Esitatud tekstid :
B8-0265/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0265/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Kohtu arvamuse taotlemise kohta küsimuses, kas Kanada ja Euroopa Liidu vaheline leping, mis käsitleb broneeringuinfo edastamist ja töötlemist, on kooskõlas aluslepingutega

(2014/2966(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 218 ning eriti selle lõikeid 6 ja 11,

–       võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Kanada ja Euroopa Liidu vahelise lepingu, mis käsitleb broneeringuinfo edastamist ja töötlemist, liidu nimel sõlmimise kohta[1],

–       võttes arvesse Kanada ja Euroopa Liidu vahelist lepingut, mis käsitleb broneeringuinfo edastamist ja töötlemist,

–       võttes arvesse komisjoni teatist broneeringuinfo kolmandatele riikidele edastamist käsitleva üldise lähenemisviisi kohta (COM(2010)0492),

–       võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni läbirääkimiste alustamise kohta broneeringuinfot käsitlevate lepingute üle Ameerika Ühendriikide, Austraalia ja Kanadaga[2] ning 11. novembri 2010. aasta resolutsiooni broneeringuinfo kolmandatele riikidele edastamist käsitleva üldise lähenemisviisi kohta[3],

–       võttes arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori 19. oktoobri 2010. aasta arvamust, mis käsitleb Euroopa Komisjoni teatist broneeringuinfo kolmandatele riikidele edastamist käsitleva üldise lähenemisviisi kohta[4],

–       võttes arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori 30. septembri 2013. aasta arvamust, mis käsitleb ettepanekuid võtta vastu nõukogu otsused Kanada ja Euroopa Liidu vahelise lepingu, mis käsitleb broneeringuinfo edastamist ja töötlemist, sõlmimise ja allkirjastamise kohta[5],

–       võttes arvesse artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma poolt 12. novembril 2010. aastal vastu võetud arvamust 7/2010, mis käsitleb Euroopa Komisjoni teatist broneeringuinfo kolmandatele riikidele edastamist käsitleva üldise lähenemisviisi kohta,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 16 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7, 8 ja artikli 52 lõiget 1,

–       võttes arvesse Euroopa Kohtu 9. märtsi 2010. aasta otsust kohtuasjas C-518/07, Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik,

–       võttes arvesse Euroopa Kohtu 8. aprilli 2014. aasta otsust liidetud kohtuasjades C-293/12 ja C-594/12, milles andmete säilitamise direktiiv tunnistati kehtetuks,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 6,

A.     arvestades, et Euroopa Liit sõlmis 2005. aastal Kanadaga broneeringuinfo töötlemist käsitleva lepingu, mis põhineb Kanada Piirivalveameti kohustustel seoses broneeringuinfo kava rakendamisega; arvestades, et koos Euroopa Komisjoni asjaomase otsuse kehtivuse lõppemisega 22. septembril 2009 lakkas eksisteerimast ELi õiguslik alus broneeringuinfo edastamiseks Kanada Piirivalveametile;

B.     arvestades, et Kanada Piirivalveamet on ühepoolselt ELile kinnitanud, et kohustuste täitmine jätkub täies mahus kuni uue lepingu kohaldamiseni; arvestades, et sellest teavitati kõiki liikmesriike ja nende andmekaitseasutusi;

C.     arvestades, et alates Lissaboni lepingu jõustumisest 1. detsembril 2009 on uute broneeringuinfo lepingute sõlmimiseks vajalik Euroopa Parlamendi nõusolek, enne kui nõukogu saab need vastu võtta;

D.     arvestades, et 2. detsembril 2010. aastal võttis nõukogu vastu otsuse koos läbirääkimisjuhistega, millega volitatakse komisjoni alustama ELi nimel läbirääkimisi Kanadaga kokkuleppe üle, mis käsitleb reisijate broneeringuinfo edastamist ja töötlemist;

E.     arvestades, et 18. juulil 2013 palus komisjon nõukogul võtta vastu otsuse lepingu vastuvõtmise kohta;

F.     arvestades, et 29. novembril 2013 avaldas Euroopa Andmekaitseinspektor oma arvamuse eelmainitud lepingu kohta, seades kahtluse alla broneeringuinfosüsteemide kui selliste ja broneeringuinfo andmeblokkide kolmandatele riikidele edastamise vajalikkuse ja proportsionaalsuse, samuti õigusliku aluse valiku;

G.     arvestades, et 5. detsembril 2013 otsustas nõukogu paluda Euroopa Parlamendilt nõusolekut lepingu sõlmimiseks;

 

H.     arvestades, et lepingule kirjutati alla 25. juunil 2014;

I.      arvestades, et 8. juulil 2014 taotles nõukogu Euroopa Parlamendi nõusolekut uue broneeringuinfo lepingu sõlmimiseks Kanadaga;

J.      arvestades, et 8. aprillil 2014 tunnistas Euroopa Kohus oma otsusega liidetud kohtuasjades C-293/12 ja C-594/12 andmete säilitamise direktiivi kehtetuks;

K.     arvestades, et vastavalt artiklile 1 on lepingu eesmärk kehtestada broneeringuinfo edastamise ja kasutamise tingimused ning sätestada andmete kaitsmise kord;

1.      on seisukohal, et puudub õiguskindlus, kas lepingu eelnõu on kooskõlas aluslepingutega (artikkel 16) ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta (artiklid 7, 8 ja artikli 52 lõige 1) sätetega, mis puudutavad üksikisikute õigust isikuandmete kaitsele; peab lisaks sellele küsitavaks ka valitud õiguslikku alust, st Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõike 1 punkt d ja artikli 87 lõike 2 punkt a (politsei- ja õigusalane koostöö), mitte aga sama lepingu artikkel 16 (andmekaitse);

2.      otsustab küsida Euroopa Kohtu arvamust lepingu kooskõla kohta aluslepingutega;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile ning võtta vajalikud meetmed Euroopa Kohtu asjakohase arvamuse saamiseks.