Propunere de rezoluţie - B8-0265/2014Propunere de rezoluţie
B8-0265/2014

PROIECT DE PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la decizia de a solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a Acordului dintre Canada și Uniunea Europeană referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR)

19.11.2014 - (2014/2966(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE

Procedură : 2014/2966(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0265/2014
Texte depuse :
B8-0265/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0265/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la decizia de a solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a Acordului dintre Canada și Uniunea Europeană referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR)

(2014/2966(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special alineatele (6) și (11),

–       având în vedere propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Canada și Uniunea Europeană referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor[1],

–       având în vedere Acordul dintre Canada și Uniunea Europeană referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei privind o abordare globală referitoare la transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țări terțe (COM(2010)0492),

–       având în vedere Rezoluția sa din 5 mai 2010 referitoare la lansarea negocierilor pentru acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii, Australia și Canada[2] și cea din 11 noiembrie 2010 referitoare la abordarea globală privind transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țările terțe[3],

–       având în vedere Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 19 octombrie 2010 cu privire la Comunicarea Comisiei privind o abordare globală referitoare la transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țări terțe[4],

–       având în vedere Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 30 septembrie 2013 cu privire la propunerile de decizii ale Consiliului referitoare la încheierea și semnarea Acordului dintre Canada și Uniunea Europeană privind transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor[5],

–       având în vedere Avizul 7/2010 al Grupului de lucru pentru protecția datelor instituit în temeiul articolului 29, adoptat la 12 noiembrie 2010, cu privire la Comunicarea Comisiei Europene privind o abordare globală referitoare la transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țări terțe,

–       având în vedere articolul 16 din TFUE și articolele 7 și 8, precum și articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere Hotărârea Curții de Justiție din 9 martie 2010, Comisia/Republica Federală Germania, C‑518/07,

–       având în vedere Hotărârea Curții de Justiție din 8 aprilie 2014 pronunțată în cauzele conexate C‑293/12 și C-594/12, prin care Directiva privind păstrarea datelor era declarată nevalidă,

–       având în vedere articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Uniunea Europeană a încheiat un acord cu Canada în 2005 privind prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pe baza unui set de angajamente asumate de Agenția de Servicii Frontaliere a Canadei (CBSA) în legătură cu aplicarea programului său PNR; întrucât, odată cu expirarea deciziei relevante a Comisiei la 22 septembrie 2009, temeiul juridic european pentru transmiterea datelor PNR către CBSA a încetat să existe;

B.     întrucât CBSA a asigurat în mod unilateral UE că angajamentele continuă să fie în vigoare și să producă efecte juridice până când se vor aplica dispozițiile unui nou acord; întrucât acest lucru a fost comunicat tuturor statelor membre și autorităților lor de protecție a datelor;

C.     întrucât, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, pentru încheierea unor noi acorduri privind PNR este necesară aprobarea Parlamentului European înaintea adoptării lor de către Consiliu;

D.     întrucât, la 2 decembrie 2010, Consiliul a adoptat o decizie, împreună cu o directivă de negociere, prin care autoriza Comisia să deschidă negocierile în numele UE în vederea unui acord cu Canada referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor;

E.     întrucât, la 18 iulie 2013, Comisia a solicitat Consiliului să ia o decizie cu privire la adoptarea acordului;

F.     întrucât, la 19 noiembrie 2013, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a emis un aviz cu privire la acord, punând sub semnul întrebării necesitatea și proporționalitatea sistemelor PNR și ale transferurilor de date PNR în volum mare către țări terțe, precum și alegerea temeiului juridic;

G.     întrucât, la 5 decembrie 2013, Consiliul a decis să solicite aprobarea Parlamentului pentru încheierea acordului;

H.     întrucât acordul a fost semnat la 25 iunie 2014;

I.      întrucât, la 8 iulie 2014, Consiliul a solicitat aprobarea Parlamentului pentru încheierea unui nou acord PNR cu Canada;

J.      întrucât, la 8 aprilie 2014, Curtea de Justiție, în Hotărârea sa pronunțată în cauzele conexate C 293/12 și C-594/12, a declarat nevalidă Directiva privind păstrarea datelor;

K.     întrucât obiectivul acordului, menționat la articolul 1, este stabilirea condițiilor de transferare și utilizare a datelor PNR și precizarea modului în care aceste date vor fi protejate,

1.      consideră că există o lipsă a securității juridice cu privire la compatibilitatea proiectului de acord cu dispozițiile tratatelor (articolul 16) și ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene [articolele 7 și 8, precum și articolul 52 alineatul (1)] în ceea ce privește dreptul persoanelor fizice la protecția datelor cu caracter personal; își exprimă rezerva, în plus, cu privire la alegerea temeiului juridic, și anume articolul 82 alineatul (1) litera (d) și articolul 87 alineatul (2) litera (a) din TFUE (cooperarea polițienească și judiciară), mai degrabă decât articolul 16 din TFUE (protecția datelor);

2.      decide să solicite avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea acordului cu tratatele;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei spre informare și de a lua măsurile necesare pentru obținerea avizului Curții de Justiție.