Predlog resolucije - B8-0265/2014Predlog resolucije
B8-0265/2014

OSNUTEK PREDLOGA RESOLUCIJE o pridobitvi mnenja Sodišča, ali je Sporazum med Kanado in Evropsko unijo o prenosu in obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih skladen s Pogodbama

19.11.2014 - (2014/2966(RSP))

v skladu s členom 108(6) Poslovnika

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE

Postopek : 2014/2966(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0265/2014
Predložena besedila :
B8-0265/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0265/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o pridobitvi mnenja Sodišča, ali je Sporazum med Kanado in Evropsko unijo o prenosu in obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih skladen s Pogodbama

(2014/2966(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti njegovih odstavkov 6 in 11,

–  ob upoštevanju predloga Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Kanado in Evropsko unijo o prenosu in obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih v imenu Unije[1],

–  ob upoštevanju Sporazuma med Kanado in Evropsko unijo o prenosu in obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije o globalnem pristopu k prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (PNR) tretjim državam (COM(2010)0492),

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 5. maja 2010 o začetku pogajanj o sporazumih o evidencah imen letalskih potnikov (PNR) z Združenimi državami Amerike, Avstralijo in Kanado[2] in z dne 11. novembra 2010 o globalnem pristopu k prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) tretjim državam[3].

–  ob upoštevanju stališča evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 19. oktobra 2010 o sporočilu Komisije o globalnem pristopu k prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (PNR) tretjim državam[4],

–  ob upoštevanju mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 30. septembra 2013 o predlogih sklepov Sveta o sklenitvi in podpisu sporazuma med Kanado in Evropsko unijo o prenosu in obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih[5],

–  ob upoštevanju mnenja št. 7/2010 z dne 12. novembra 2010 o sporočilu Evropske komisije o globalnem pristopu k posredovanju podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (PNR) tretjim državam, ki ga je sprejela delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29,

–  ob upoštevanju člena 16 PDEU ter členov 7, 8 in 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 9. marca 2010 v zadevi C–518/07 – Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji,

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 8. aprila 2014 v združenih zadevah C–293/12 in C–594/12, v kateri je razsodilo, da je direktiva o hrambi podatkov neveljavna,

–  ob upoštevanju člena 108(6) Poslovnika,

A.  ker je Evropska unija s Kanado leta 2005 sklenila sporazum o obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR), ki temelji na sklopu zavez kanadske mejne agencije (CBSA) v zvezi z uporabo njenega programa PNR; ker je s prenehanjem veljavnosti tozadevne odločitve Komisije 22. septembra 2009 prenehala obstajati evropska pravna podlaga za prenos podatkov iz evidence podatkov o potnikih kanadski mejni agenciji;

B.  ker je kanadska mejna agencija dala enostransko zagotovilo Evropski uniji, da bodo dane zaveze veljale in učinkovale še naprej, dokler se ne začne uporabljati nov sporazum; ker so bile o tem obveščene vse države članice in njihovi organi za varstvo podatkov;

C.  ker je po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 za sklenitev novega sporazuma PNR potrebna odobritev Evropskega parlamenta, preden ga lahko sprejme Svet;

D.  ker je Svet 2. decembra 2010 sprejel sklep in pogajalsko izhodišče, s katerima je Komisijo pooblastil, da v imenu EU začne pogajanja o sporazumu s Kanado o prenosu in obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih;

E.  ker je Komisija 18. julija 2013 pozvala Svet, naj sprejme odločitev o sprejetju sporazuma;

F.  ker je evropski nadzornik za varstvo podatkov 19. novembra 2013 izdal mnenje o sporazumu, v katerem je izrazil dvom v potrebnost in sorazmernost sistemov PNR in velikih prenosov podatkov PNR tretjim državam ter v izbiro pravne podlage;

G.  ker je Svet 5. decembra 2013 Parlament zaprosil za odobritev sklenitve sporazuma;

H.  ker je bil Sporazum podpisan 25. junija 2014;

I.  ker je Svet 8. julija 2014 zaprosil Parlament za odobritev novega sporazuma o PNR s Kanado;

J.  ker je Sodišče Evropske unije v sodbi z dne 8. aprila 2014 v združenih zadevah C–293/12 in C–594/12 razsodilo, da je direktiva o hrambi podatkov neveljavna;

K.  ker je namen sporazuma, kot je zapisano v njegovem členu 1, opredeliti pogoje, v skladu s katerimi se lahko prenesejo in uporabijo podatki PNR, ter določiti način varovanja podatkov;

1.  meni, da ni pravne gotovosti glede skladnosti osnutka sporazuma z določbami Pogodb (člen 16) in Listine Evropske unije o temeljnih človekovih pravicah (členi 7, 8 in 52(1)), kar zadeva pravico posameznika do varstva osebnih podatkov; poleg tega dvomi v izbiro pravne podlage, in sicer člena 82(1)(d) in 87(2)(a) PDEU (policijsko in pravosodno sodelovanje) namesto člena 16 PDEU (varstvo podatkov);

2.  sklene, da bo Sodišče Evropske unije zaprosil za mnenje o skladnosti sporazuma s Pogodbama;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji v vednost ter sprejme ustrezne ukrepe, potrebne za pridobitev mnenja Sodišča.