ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 117kWORD 49k
19.11.2014
PE538.990v01-00
 
B8-0267/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία από τα δίκτυα WiFi


Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία από τα δίκτυα WiFi  
B8-0267/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου (1999/519/ΕΚ) περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία·

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι:

–  η προκαταρκτική γνωμοδότηση 2014 της SCENIHR (Επιστημονικής επιτροπής για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία) (ως προς τις δημοσιευθείσες μετά το 2009 μελέτες για τα αποτελέσματα της έκθεσης) δείχνει ότι εξασθενίζουν οι αποδείξεις για αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του εγκεφάλου ενώ παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο σύνδεσης με τον καρκίνο του ωτός και απαιτεί περαιτέρω έρευνες·

–  από τις μελέτες για τον παιδικό καρκίνο λόγω έκθεσης σε ραδιοτηλεοπτικούς πομπούς δεν εξάγεται κάποια σύνδεση καρκίνου και έκθεσης·

–  διεξάγονται μελέτες για τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία η αυξανόμενη χρήση των λεγόμενων οικιακών και δημοσίων δικτύων WiFi·

–  το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να συνεργαστούν με τα κράτη μέλη στη δύσκολη εξισορρόπηση ανάμεσα στις ενισχυμένες ψηφιακές υποδομές και στις επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία·

1.      καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προσφέρουν υποστήριξη στα κράτη μέλη ώστε αυτά:

–  να ενισχύσουν τις αναλύσεις κινδύνων/ωφελειών ως προς τα επίπεδα έκθεσης σε ακτινοβολίες WiFi, βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων·

–  να ενισχύσουν την έρευνα (πέρα από το πρόγραμμα GERONIMO) για νέα συστήματα διαβιβάσεων που να αντέχουν στους ελέγχους μακροχρόνιας έκθεσης και να είναι ασφαλή πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία, ώστε να προσφερθεί μια καλύτερη προστασία στον πληθυσμό.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου