RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 109kWORD 46k
19.11.2014
PE538.990v01-00
 
B8-0267/2014

vastavalt kodukorra artiklile 133


WiFi-kiirguse võimaliku kahjuliku tervisemõju kohta


Nicola Caputo

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek WiFi-kiirguse võimaliku kahjuliku tervisemõju kohta  
B8-0267/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu soovitust (1999/519/EÜ) üldsuse kokkupuute piiramise kohta elektromagnetväljadega;

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133

A.     ning arvestades järgmist:

–       tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee (SCENIHR) 2014. aastal avaldatud esialgses avamuses, mis käsitleb pärast 2009. aastat avaldatud uuringuid kiirgusega kokkupuute mõju kohta, näidatakse, et proovid ei kinnita ajuvähi ohu suurenemist, võimalik seos kõrvavähiga jäi lahtiseks ja vajab täiendavaid uuringuid;

–       laste vähkkasvajate uuringud näitavad, et raadiost ja televiisorist tekkiva kiirgusega kokkupuute ja vähkkasvaja vahel ei ole seost tuvastatud;

–       tuleks teha uuringuid mõju kohta, mida avaldab tervisele järjest suurem nn WiFi-alade kasutamine kodus ja avalikus ruumis;

–       nõukogul ja komisjonil palutakse aidata liikmesriikidel luua raskesti saavutatav tasakaal digitaalsete infrastruktuuride edendamise ja tervisemõju vahel;

1.      kutsub nõukogu ja komisjoni üles toetama liikmesriike selleks, et nad suurendaksid:

–       ajakohastatud andmete alusel analüüside tegemist WiFi-kiirgusega kokkupuute eri tasemete ohtliku või soodsa mõju kohta;

–       uute selliste andmeedastusvahendite uurimist (lisaks projektile GERONIMO), mis läbivad kiirgusega pika kokkupuute kontrollid ning on turvalised kõiki võimalikke kahtlusi arvestades, selleks et tagada rahvastiku parem kaitse.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika