ONTWERPRESOLUTIE
PDF 111kWORD 46k
19.11.2014
PE538.990v01-00
 
B8-0267/2014

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de mogelijke schadelijkheid van wifisignalen


Nicola Caputo

B8‑0267/2014 Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de mogelijke schadelijkheid van wifisignalen  

Het Europees Parlement,

–       gezien de aanbeveling van de Raad betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden (1999/519/CE),

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     gelet op het volgende:

–  het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's (SCENIHR) stelt in zijn voorlopig advies uit 2014 (naar aanleiding van de na 2009 verschenen blootstellingsstudies) dat de aanwijzingen voor een verhoogd risico van hersentumoren minder sterk zijn geworden maar dat er mogelijk een verband bestaat met tumoren in het oor, hetgeen nader onderzoek vereist;

–  onderzoek naar kanker bij kinderen die blootgesteld zijn aan radio- en tv-zenders laat geen verband zien tussen blootstelling en kanker;

–  er moet onderzoek worden gedaan naar de gezondheidseffecten van het toenemend gebruik van wifi binnenshuis en in de openbare ruimte;

–  het is de taak van de Raad en de Commissie om de lidstaten bij te staan in de moeilijke afweging tussen uitbreiding van de digitale infrastructuur en gezondheidseffecten;

1.      verzoekt de Raad en de Commissie de lidstaten te steunen zodat ze meer kunnen doen aan:

–  risico-batenanalyses van blootstelling aan wifistraling aan de hand van recente gegevens;

–  onderzoek (naast het Geronimo-project) naar nieuwe transmissie-instrumenten die risicotests voor langdurige blootstelling kunnen doorstaan en waarvan de veiligheid boven iedere redelijke twijfel verheven is, zulks omwille van een betere bescherming van de bevolking.

Juridische mededeling - Privacybeleid