FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 110kWORD 48k
19.11.2014
PE538.990v01-00
 
B8-0267/2014

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om wi-fi-föroreningars potentiella hälsorisk


Nicola Caputo

Förslag till Europaparlamentets resolution om wi-fi-föroreningars potentiella hälsorisk  
B8‑0267/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rådets rekommendation (1999/519/EG) om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Av 2014 års preliminära yttrande från den vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (avseende studier offentliggjorda sedan 2009 om effekter av exponering) framgår att tecknen på en ökad risk för cancer i hjärnan ska ha minskat, medan risken för en koppling till cancer i örat kvarstår och kräver ytterligare undersökningar.

–  Studier om barncancer avseende exponering för radio och tv har inte visat på någon koppling mellan cancer och sådan exponering.

–  Det bör göras studier om hälsoeffekterna av den ökande användningen av wi-fi-zoner i hemmet och på offentliga platser.

–  Rådet och kommissionen uppmanas att hjälpa medlemsstaterna att göra den svåra avvägningen mellan effektiva digitala infrastrukturer och hälsoeffekter.

1.      Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att hjälpa medlemsstaterna att främja

–  risk-/nyttoanalyser på grundval av aktuella uppgifter beträffande exponering för wi-fi-strålning,

–  forskning (utöver Geronimo-projektet) beträffande nya överföringsmetoder som uppfyller kontrollkraven vad gäller exponeringstid och som utan rimligt tvivel är ofarliga, så att ett bättre skydd för befolkningen kan garanteras.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy