ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 124kWORD 50k
20.11.2014
PE538.991v01-00
 
B8-0268/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη διαφύλαξη της οικονομικής σταθερότητας των κρατών μελών από τη χρηματοπιστωτική μεταβλητότητα και την προστασία των δημοσίων οικονομικών από τις κρίσεις των οίκων αξιολόγησης


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαφύλαξη της οικονομικής σταθερότητας των κρατών μελών από τη χρηματοπιστωτική μεταβλητότητα και την προστασία των δημοσίων οικονομικών από τις κρίσεις των οίκων αξιολόγησης  
B8-0268/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α της ΣΛΕΕ,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 26, 27, 114 και 115 της ΣΛΕΕ,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της χρηματοπιστωτικής μεταβλητότητας είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ως ο βαθμός της διακύμανσης των τιμών και των αποδόσεων με την πάροδο του χρόνου·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη σύνθεση των δύο κατηγοριών δεικτών της χρηματοπιστωτικής μεταβλητότητας, δηλαδή της στατιστικής και της έμμεσης μεταβλητότητας, οι εμπειρογνώμονες προσδιορίζουν το πριμ για τον κίνδυνο μεταβλητότητας νοούμενο ως αντιστάθμιση που ζητούν οι επενδυτές έναντι του κινδύνου απότομων μεταβολών της μεταβλητότητας της αγοράς·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον όρο sread εκφράζεται η ψαλίδα της διαφοράς μεταξύ της απόδοσης που προσφέρουν τα Έντοκα Πολυετή Γραμμάτια του Δημοσίου (Btp) σε βάθος δεκαετίας και των αντίστοιχων γερμανικών ομολόγων·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της παρούσας οικονομικής κρίσης συνίσταται στη μεταβλητότητα του σπρέντ των κρατών μελών της περιοχής της Μεσογείου·

1.      επισημαίνει ότι η καθέλιξη ή η ανέλιξη της αξιολόγησης ενός κυρίαρχου κράτους επηρεάζουν βίαια το σπρέντ που πρέπει να πληρώσει επί του επιτοκίου "libor" (London interbanking offered rate) ή του επιτοκίου “euribor”, δηλαδή των επιτοκίων με τα οποία οι τράπεζες δανείζονται αμοιβαίως χρήματα·

2.      θεωρεί ως εκ τούτου ότι οι οίκοι αξιολόγησης επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα δημόσια οικονομικά των κρατών·

3.      καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να παρέμβουν με έναν κανονισμό ad hoc δια του οποίου θα διαφυλάσσεται η οικονομική σταθερότητα των κρατών μελών από τη χρηματοπιστωτική μεταβλητότητα και θα προστατεύονται τα δημόσια οικονομικά από τις κρίσεις των οίκων αξιολόγησης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου