ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 117kWORD 48k
21.11.2014
PE538.992v01-00
 
B8-0269/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο ΝΚ 603: ενεργοποίηση της ρήτρας διασφάλισης


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο ΝΚ 603: ενεργοποίηση της ρήτρας διασφάλισης  
B8‑0269/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη μελέτη που εκπόνησε ο ερευνητής Gilles-Eric Seralini, του γαλλικού πανεπιστημίου της Caen, προέκυψε η εξαιρετικά υψηλή τοξικότητα του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου ΝΚ 603·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πειραματόζωα στα οποία δοκιμάστηκε εκδήλωσαν σοβαρές παθολογίες σε βαθμό δύο έως πέντε φορές ανώτερο σε σχέση με την ομάδα ελέγχου που τρεφόταν με μη τροποποιημένο αραβόσιτο·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να ενεργοποιήσει τη ρήτρα διασφάλισης προκειμένου να εμποδιστεί η εμπορία του τύπου αυτού αραβοσίτου στην Ευρώπη και την Ιταλία, αποφεύγοντας έτσι κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου