ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 118kWORD 49k
19.11.2014
PE538.993v01-00
 
B8-0270/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την εκθετική αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων ανά τον κόσμο


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκθετική αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων ανά τον κόσμο  
B8‑0270/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία του Ιδρύματος I.C.S.A. (Intelligence Culture and Strategic Analysis) στην έκθεσή του με θέμα την "Προέλαση του Isis στο μεσανατολικό προσκήνιο", η τρομοκρατία απετέλεσε την αιτία θανάτου 2.101 ατόμων κατά το τελευταίο εξάμηνο,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία συνιστά απειλή για την ασφάλεια, την ελευθερία και τις αξίες της ΕΕ καθώς και για τους πολίτες της,

1.      καλεί την Επιτροπή να προβεί σε μια πλήρη αξιολόγηση όλων των μέχρι σήμερα εγκριθέντων μέτρων καθώς και της αποτελεσματικότητάς τους και του επιπέδου εφαρμογής εκ μέρους των κρατών μελών·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών με στόχο την εξάρθρωση των τρομοκρατικών δικτύων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου