ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 116kWORD 48k
21.11.2014
PE538.995v01-00
 
B8-0272/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αύξηση των περιστατικών επιγραμμικής απάτης στον τομέα των τροφίμων στην Ευρώπη


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αύξηση των περιστατικών επιγραμμικής απάτης στον τομέα των τροφίμων στην Ευρώπη  
B8-0272/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των στοιχείων που παρουσίασε η Αστυνομική Διεύθυνση (Comando Carabinieri) Γεωργικών και Διατροφικών Πολιτικών- ομάδα καταπολέμησης της απάτης (Nac) κατά το συνέδριο με θέμα "Ηλεκτρονικό εμπόριο και απάτη στον τομέα των τροφίμων" που έγινε στη Ρώμη στις 18 παρελθόντος Νοεμβρίου, η επιγραμμική (online) εμπορία τροφίμων "μαϊμού" στην Ευρώπη επεκτείνεται και αντιπροσωπεύει αξία 425 δισεκατομμυρίων·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στατιστικές επιβεβαιώνουν κάθε χρόνο μια αύξουσα τάση αυτού του φαινομένου·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία προϊόντων "μαϊμού" αντιπροσωπεύει παράνομο τζίρο δισεκατομμυρίων, ενδιαφέρει όλα τα κράτη μέλη και προκαλεί μεγάλη ζημιά στις επιχειρήσεις που υφίστανται την αντιποίηση εμπορικού σήματος ή προστατευόμενων ονομασιών·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τη στρατηγική της σε θέματα ανάσχεσης και πρόληψης του φαινομένου της επιγραμμικής εμπορίας τροφίμων "μαϊμού"·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να θέσει σε λειτουργία ένα μόνιμο φορέα εποπτείας και συζήτησης μεταξύ όλων των κρατών μελών, ώστε να εφαρμόζεται και να τηρείται ένας κοινός κώδικας δεοντολογίας για αυτά τα αδικήματα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου