ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 111kWORD 48k
20.11.2014
PE538.997v01-00
 
B8-0274/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών στο θέμα των ορίων χρήσης μετρητών στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών


Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών στο θέμα των ορίων χρήσης μετρητών στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών  
B8-0274/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο α) και τα άρθρα 26, 27, 114 και 115 της ΣΛΕΕ,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανωτέρω άρθρα επιδιώκουν την άρση των εμποδίων στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς, ορίζοντας προς την κατεύθυνση αυτή την αμοιβαία προσέγγιση των νομοθεσιών·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικά στο αγροδιατροφικό πεδίο, όπου η αξία ορισμένων εμπορευμάτων δεν μπορεί να προσδιορισθεί εκ των προτέρων, οι φορείς ορισμένων κρατών μελών είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν τα προϊόντα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά μετρητά, κι ότι οι σχετικές εθνικές νομοθεσίες παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές·

1.      διαπιστώνει ότι οι διαφορές αυτές μπορούν να προκαλέσουν στρέβλωση και να γίνουν εμπόδιο στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς·

2.      εκτιμά ότι οι παραγωγοί συγκεκριμένων κρατών μελών αδυνατούν να ανταγωνιστούν τους παραγωγούς άλλων κρατών μελών, λόγω των διαφορετικών κανονισμών που ισχύουν στο θέμα αυτό·

3.      καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, βάσει των αρμοδιοτήτων που της αναθέτουν οι Συνθήκες, τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη των ανωτέρω στρεβλώσεων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου