PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 116kWORD 51k
20.11.2014
PE538.997v01-00
 
B8-0274/2014

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl nacionalinių teisės aktų dėl grynųjų pinigų kiekio apribojimo, kai tie pinigai naudojami vykdant tarpvalstybinius komercinius sandorius ES, suderinimo


Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl nacionalinių teisės aktų dėl grynųjų pinigų kiekio apribojimo, kai tie pinigai naudojami vykdant tarpvalstybinius komercinius sandorius ES, suderinimo  
B8‑0274/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4 straipsnio 2 dalies a punktą ir 26, 27, 114 ir 115 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi minėtuosiuose straipsniuose numatyta panaikinti bendrosios rinkos kūrimo kliūtis ir šiuo tikslu suderinti teisės aktus;

B.     kadangi, ypač žemės ūkio ir maisto srityje, kurioje kai kurių prekių vertės iš anksto nustatyti neįmanoma, kai kurių valstybių narių veiklos vykdytojai yra priversti už šias prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais, o nacionalinių teisės aktų nuostatos šiuo klausimu labai skiriasi;

1.      mano, kad šie skirtumai gali iškraipyti prekybą ir kliudyti bendrosios rinkos sukūrimui;

2.      pažymi, kad dėl šių skirtumų tam tikrų valstybių narių gamintojai negali konkuruoti su kitų valstybių narių gamintojais;

3.      ragina Komisiją, atsižvelgiant į Sutartyse nustatytas prerogatyvas, apsvarstyti priemones, kuriomis būtų galima panaikinti minėtojo pobūdžio iškraipymus.

Teisinė informacija - Privatumo politika