ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 118kWORD 50k
6.11.2014
PE538.998v01-00
 
B8-0275/2014

внесен съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно хармонизацията на критериите за разрешаване от страна на държавите членки на активни вещества, използвани за производството на хранителни продукти


Лоренцо Фонтана

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно хармонизацията на критериите за разрешаване от страна на държавите членки на активни вещества, използвани за производството на хранителни продукти  
B8‑0275/2014

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 4, параграф 2, буква а) и членове 26, 27, 114 и 115 от ДФЕС,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A. като има предвид, че през последните години беше установен единен пазар на продукти на хранително-вкусовата промишленост;

 

Б. като има предвид, че правилата, свързани с производствените фактори, са прерогатив на отделните държави членки;

1. отбелязва, че разликите между различните държави членки в толерантността към някои разрешени активни вещества са източник на значителни различия по отношение на използването на едни и същи производствени техники и следователно представляват пречка пред създаването на единен пазар, основан на лоялна конкуренция;

 

2. счита, че производителите в някои държави членки са в неравностойно положение, тъй като не могат законно да използват активни вещества, разрешени в други държави членки и използвани от конкуренцията;

 

3. призовава Комисията да проучи подробно въпроса и да състави стратегия за постигане на по-голяма степен на хармонизация при използването на такива вещества.

Правна информация - Политика за поверителност