ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 111kWORD 48k
6.11.2014
PE538.998v01-00
 
B8-0275/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ενοποίηση των κριτηρίων έγκρισης των ενεργών συστατικών που χρησιμοποιούνται στα γεωργικά προϊόντα διατροφής από τα κράτη μέλη


Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενοποίηση των κριτηρίων έγκρισης των ενεργών συστατικών που χρησιμοποιούνται στα γεωργικά προϊόντα διατροφής από τα κράτη μέλη  
B8-0275/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο α) και τα άρθρα 26, 27, 114 και 115 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία έτη έχει εδραιωθεί μια ενιαία αγορά γεωργικών προϊόντων διατροφής·

 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν τους παραγωγικούς συντελεστές αποτελεί προνόμιο των επιμέρους κρατών μελών·

1. επισημαίνει ότι η διαφορά ανοχής ορισμένων ενεργών συστατικών που εγκρίνονται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο αποτελεί πηγή έντονων διαφοροποιήσεων σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση των ίδιων τεχνικών παραγωγής και, κατά συνέπεια, αποτελεί εμπόδιο στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς που διαμορφώνεται με βάση τον ορθό ανταγωνισμό·

 

2. θεωρεί ότι οι παραγωγοί ορισμένων κρατών μελών βρίσκονται σε δυσμενή θέση από το γεγονός ότι δεν μπορούν νομίμως να χρησιμοποιούν τα ενεργά συστατικά που εγκρίνονται σε άλλα κράτη μέλη και χρησιμοποιούνται από τους ανταγωνιστές·

 

3. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς το συγκεκριμένο θέμα, χαράσσοντας μια στρατηγική που θα αποβλέπει στην επίτευξη μεγαλύτερης ομοιομορφίας στη χρήση τέτοιων συστατικών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου