RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 103kWORD 46k
6.11.2014
PE538.998v01-00
 
B8-0275/2014

vastavalt kodukorra artiklile 133


liikmesriikides põllumajanduslike toiduainete tootmiseks kasutatavate toimeainete heakskiitmise kriteeriumide ühtlustamise kohta


Lorenzo Fontana

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek liikmesriikides põllumajanduslike toiduainete tootmiseks kasutatavate toimeainete heakskiitmise kriteeriumide ühtlustamise kohta  
B8-0275/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikli 4 lõike 2 punkti a ning artikleid 26, 27, 114 ja 115,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et viimastel aastatel on tugevnenud põllumajanduslike toiduainete ühtne turg;

 

B.     arvestades, et sisendeid käsitlevad eeskirjad kuuluvad liikmesriikide vastutusalasse;

 

1.      märgib, et teatavate toimeainete lubamine ühes liikmesriigis ja keelamine teises liikmesriigis tekitab suuri lõhesid sama tootmistehnika kasutamise korral ning seega takistab ausal konkurentsil põhineva ühtse turu loomist;

 

2.      märgib, et teatavate liikmesriikide tootjad kannatavad seetõttu, et nad ei saa seaduslikult kasutada teistes liikmesriikides lubatud toimeaineid, mida kasutavad nende konkurendid;

 

3.      palub komisjonil kõnealust küsimust põhjalikumalt käsitleda ning rakendada strateegiat kõnealuste ainete kasutamise paremaks ühtlustamiseks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika