REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 124kWORD 50k
6.11.2014
PE538.998v01-00
 
B8-0275/2014

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par atļauju piešķiršanas kritēriju saskaņošanu attiecībā un aktīvajām vielām, kuras dalībvalstis izmato lauksaimniecības pārtikas produktos


Lorenzo Fontana

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atļauju piešķiršanas kritēriju saskaņošanu attiecībā un aktīvajām vielām, kuras dalībvalstis izmato lauksaimniecības pārtikas produktos  
B8‑0275/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot LESD 4. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 26., 27., 114. un 115. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A. tā kā iepriekšējos gados ir izveidots lauksaimniecības pārtikas produktu vienotais tirgus;

 

B. tā kā ražošanas nosacījumiem piemērojamie noteikumi ietilpst katras dalībvalsts pilnvarās,

1. atzīmē, ka atšķirīgā pielaidība pret noteiktām aktīvajām vielām, kuras ir atļautas atsevišķās dalībvalstīs, rada tirgus izkropļojumus, ja tiek izmantotas vienas un tās pašas ražošanas metodes, un līdz ar to rada šķērsli vienotā tirgus izveides pabeigšanai, kura pamatā būtu godīga konkurence;

 

2. uzskata, ka atsevišķu dalībvalstu ražotāji tiek diskriminēti, jo nespēj likumīgi izmantot aktīvās vielas, kuras ir atļautas citās dalībvalstīs un kuras izmanto konkurenti;

 

3. aicina Komisiju rūpīgi izskatīt šo jautājumu un ierosināt stratēģiju, ar kuru panāktu lielāku saskaņotību attiecībā uz minēto aktīvo vielu izmantošanu.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika