ONTWERPRESOLUTIE
PDF 109kWORD 46k
6.11.2014
PE538.998v01-00
 
B8-0275/2014

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over uniformering van de door de lidstaten gehanteerde criteria voor de toelating van werkzame stoffen voor de levensmiddelenproductie


Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over uniformering van de door de lidstaten gehanteerde criteria voor de toelating van werkzame stoffen voor de levensmiddelenproductie  
B8-0275/2014

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 4, lid 2, onder a), en de artikelen 26, 27, 114 en 115 VWEU,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat er de afgelopen jaren steeds meer een gemeenschappelijke levensmiddelenmarkt is ontstaan;

 

B. overwegende dat de regelgeving inzake productiefactoren een zaak van de lidstaten is;

1. merkt op dat de verschillen tussen de lidstaten met betrekking tot de toelating van bepaalde werkzame stoffen tot gevolg hebben dat niet iedereen dezelfde productietechnieken kan gebruiken, wat de totstandbrenging van een interne markt die gekenmerkt wordt door eerlijke mededinging belemmert;

 

2. is van mening dat de producenten in sommige lidstaten in een nadelige positie verkeren omdat zij om wettelijke redenen geen gebruik kunnen maken van werkzame stoffen die in andere lidstaten wel zijn toegestaan en die door hun concurrenten worden gebruikt;

 

3. verzoekt de Commissie zich te verdiepen in deze problematiek en een strategie uit te stippelen die tot doel heeft voor meer uniformiteit te zorgen ten aanzien van het gebruik van die werkzame stoffen.

Juridische mededeling - Privacybeleid